Part B – Stödstrategier och olika metoder i socialt arbete

1. Inlärningsmål
- Att tillhandahålla olika strategier och metoder i socialt arbete
- Att öka volontärernas professionella färdigheter i att stötta flyktingfamiljernas behov i socialt arbete
2. Socialt arbete och flyktingarnas behov av att integreras i värdlandet
Socialt arbete ger emotionellt och socialt stöd, på det här området hjälper det flyktingar att hantera de problem som uppstår ur migrationspolitikens utmaningar och migrationsruttens konsekvenser. I linje med det kan det sociala arbetet som riktar sig mot flyktingar samlas in i olika titlar som identifieras nedan.
 • Stöd i grundläggande behov
 • Krisinsatser
 • Krigs- och flyktingtrauma
 • “Case management” med hänvisning till socialtjänstorgan
 • Rådgivning och stöd gällande psykisk hälsa
 • Språkstöd
 • Hjälp med utbildning
 • Hjälp med jobbsökande och arbetsproblem
 • Integration med etablerade boende i området
 • Boende
 • Kulturell desorientering
 • Ensamhet
 • Anpassning till nytt samhälle och kulturella normer
 • Barnskydd
 • Missbruk
När man ser till titlarna är ett av invandrarnas sociala problem sökande efter boende. De vänder sig till socialarbetare när de letar efter någonstans att bo eftersom de står inför ett språkhinderproblem samt brist på information om bostadssökningsmöjligheter och det finns en negativ stereotyp syn på utlänningar gentemot flyktingarna.

Invandrarnas andra sociala problem är arbete. Forskningsresultat har visat att invandrare inte vet vilken myndighet de ska vända sig till för att söka jobb, eftersom de har minimal kunskap om värdlandets språk kan de inte skapa CV:n och möter även brist på färdigheter i att skapa CV:n. Socialt arbete är ett sätt att stötta flyktingarna i att förbereda sina CV:n, ge information om hur de kan skriva ett bra personligt brev, leta efter jobbannonser, kontakta potentiella arbetsgivare och om nödvändigt, följa med dem till möten med arbetsgivare.

Det tredje sociala problemet som invandrare möter är det ekonomiska. Resultaten har visat att invandrarnas ekonomiska situation ofta är svår, särskilt hos dem som kommer med sina familjer (barn) eftersom kostnaderna för deras levebröd ofta är högre, de behöver större boende och finansiera sina barns studier och så vidare. Invandrare som vill ta en intensiv språkkurs har begränsade ekonomiska möjligheter eftersom de först och främst måste hitta boende och jobb och deras löner tillåter dem inte att köpa en språkkurs. I sådana fall bör socialt arbete utföra organiserade volontäraktiviteter för invandrarbarn. Därmed behöver flyktingarna inte extra pengar för språkinlärning.
The fourth social problem faced by refugees is legal problems. The research has showed that refugees face problems of legal residence validation in host countries. These problems arise due to ignorance of the rights of refugees and lack of information on this field. Although staff providing legal support try to explain to refugees, what rights do they have, but refugees have difficulty to understand because they have a language barrier and also refugees do not understand the legal consequences of legal neglect.

Det fjärde sociala problemet som invandrare möter är juridiska problem. Forskningen har visat att flyktingarna står inför problem med laglig boendevalidering i värdländerna. Dessa problem uppstår på grund av okunnighet om flyktingarnas rättigheter och brist på information på det området. Trots att personal som tillhandahåller juridiskt stöd försöker förklara för flyktingarna vilka rättigheter de har, har flyktingarna svårt att förstå eftersom det finns en språkbarriär och de förstår inte de juridiska konsekvenserna av rättslig försummelse.

Ett annat socialt problem som invandrarna har är brist på tillgång till information som är viktig för flyktingarna, särskilt tillgång till sociala tjänster. De resultat av analyser som genomförts på det här området har visat att flyktingarna känner av bristen på information om att bo i värdlandet. I det fallet måste man genom socialt arbete tillhandahålla information om följande ämnen: kollektivtrafiken, billiga telekommunikationsföretag, fri utbildning, möjligheter till yrkesutbildning, hälsa och social välfärd, arbetsmöjligheter.

Volontärer som arbetar med flyktingarna måste förstå kärnbegreppet integration för att kunna uppfylla flyktingarnas behov och få översikt över sina volontärerfarenheter.

Handout1: Varaktigt boendescenario

Tillgång till varaktigt boende: bästa fall-scenario

Kort efter ankomst har alla tillfälliga boende rätt att bosätta sig permanent i landet om de har en laglig inkomst, lyder under lagen och om nödvändigt, förbättrar sina språkkunskaper.

Alla invandrare med alternativet att ansöka om varaktigt boende har tillgång till gratis språkkurser och studiematerial.

For an applicant, the procedure is short and almost free of charge.
För en sökande är proceduren kort och nästan gratis. I det fall en ansökan till varaktigt boende avvisas har invandrarna full rätt att överklaga. Om överklagan accepteras är de säkra i sin status med permanent uppehållstillstånd.
They are treated equally, with the same rights and responsibilities in most areas of life as other nationals. De behandlas jämlikt, med samma rättigheter och ansvarsområden i de flesta områden i livet, som andra medborgare.

Besvara nedanstående frågor.
Vilka invandrarkategorier kan bosätta sig i ditt land?
Är permanent uppehållstillstånd öppet för alla flyktingar som uppfyller kravet för stadigvarande bosättning, eller endast för utvalda kategorier (t.ex. flyktingar med hög utbildning och yrkesbakgrund)?
Vilka är de största utmaningarna som flyktingarna möter om de vill bosätta sig permanent i ditt land? Kan du komma på någon lösning för dessa utmaningar?


Övning 1: Vad bör alla nyanlända veta om ditt land? Åtminstone 3 fakta
Etikett: hälsningar, “socialt avstånd”, känslor och leenden
Helgdagar och kulturella traditioner (åtminstone 4)
Nationella värderingar
Historiska fakta


Handout 2. Enkät med oavslutade meningar: reflektera över en av dina erfarenheter som volontär med en flykting
1. Flyktingens skäl till migration var:
2. Flyktingen träffade och fick stöd från:
3. Flyktingen hade kontakt med följande lokala institutioner:
4. Flyktingen mötte följande utmaningar:
5. Flyktingen bidrog med följande potential/förmåga/resurser till mottagarlandet:
6. Den nyanländes motto är:
3. Bästa praxis, föreslagna initiativ, metoder och strategier för socialt arbete
3.1 Ensamhet, anpassning till nytt samhälle och kulturella normer, kulturell desorientering, stöd för grundläggande behov

‘’The “Next Door Family” äger rum i Portugal varje år sedan 2012. Det har funnits många offentliga och privata aktörer som under alla år varit inställda på implementation på lokal nivå. För det ändamålet definierades en stödmetodologi som integrerar 10 steg för lyckad implementering. För mer information, besök webbsidan: https://www.acm.gov.pt/-/familia-do-lado

Love-Europe är en app som hjälper flyktingar och nyanlända att hitta den information de behöver mest. Appen tillhandahåller många platser i olika länder: tillgängliga just nu är Österrike, Bosnien och Hercegovina, Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Malta, Portugal, Schweiz och Storbritannien. https://love-europe.org/app/

The High Commission for Migration (ACM, I.P.) har skapat två kanaler för kommunikation, interaktion och deltagande för att underlätta tillgången för invandrare och flyktingar till tjänster som institutet tillhandahåller: appen MY CNAIM och Migrant Forum. De två plattformarna finns på portugisiska, engelska och arabiska.

3.2 Entreprenörskap, arbete, hjälp med jobbsökande och arbetsproblem

Open kitchen är en unik och den populäraste matmarknaden i Slovenien som har använt sig av lokala och utländska kockars innovation till det slovenska köket sedan 2013. Det har blivit ett populärt evenemang i Ljubljana och varje solig fredag från tidig vår till sen höst lockar lokala och utländska kockar besökare att pröva på lokal och internationell mat. Matmarknaden omfattar invandrare som kockar och stödpersonal samtidigt som den presenterar kulinära och kulturella särdrag för deras hemländer. Större arbetsmöjligheter och entreprenörskap är också viktiga fakta för invandrare på den här marknaden eftersom de känner en ökad känsla av tillhörighet. Titta på länken för mer information: http://www.odprtakuhna.si/en/

TERN (The Entrepreneurial Refugee Network) är ett socialt och ideellt företag som är registrerat som ett “community interest company limited by guarantee” i Storbritannien. http://www.wearetern.org

3.3 Boende
Ett initiativ finns på denna webbsida för att underlätta den nya bosättningen. Refugees-Welcome.net

3.4 Krisinsatser, krigs- och flyktingtrauma
Paprus är en god praxis för de på ungdomsområdet och som letar resurser och metoder för att engagera sig i unga flyktingar och invandrare. Det ger olika sektioner och material på webbsidan som är redo att användas. En av dessa sektioner riktar sig mot att tillhandahålla psykosocialt stöd för unga flyktingar, förebyggande av missförhållanden och skydd för unga flyktingar och asylsökande.

Kognitiv beteendeterapi för flyktingar tillhandahålls av experter på kliniker eller socialarbetare för de flyktingar som har PTSD-symptom.

Narrativ terapi är en terapimetod som separerar personen från sitt problem. Den uppmuntrar personen att lita på sina egna färdigheter för att minimera de problem som finns i dennes liv. Under livstiden blir personliga erfarenheter personliga berättelser. Människor ger dessa berättelser mening och berättelserna hjälper till att forma en persons identitet. Narrativ terapi använder kraften i dessa berättelser för att hjälpa personer att upptäcka sitt livs syfte. Den här strategin används även som berättelsemetod för personer med invandrarbakgrund. Projektet LISTEN har syftet att använda “tillämpat historieberättande” vilket betyder berättande utan “professionella” berättare, i sina många former och funktioner som utbildningsmetod för arbetet med flyktingar, vare sig det är för att stötta språkinlärning, utbyte av kulturella skillnader, skapa visioner etc. https://listen.bupnet.eu

3.5 Språkstöd
Europarådet har utvecklat en verktygslåda som finns på denna webbsida (på sju språk) för att stötta medlemsstaterna i sina satsningar att besvara de utmaningar som oförutsedda migrantvågor medför. Det har producerats som en del av projektet LIAM i Europarådets stora program om språkpolitik. https://www.coe.int/en/web/language-support-for-adult-refugees

Edraak är en online-inlärningsplattform för K-12 samt vuxenstuderande och främst skapad för regionerna Mellanöstern och Nordafrika (MENA). https://www.edraak.org/en/

4. Stödstrategier och olika metoder i socialt arbete1
4.1 Problemlösning
1. Definiera problemen Skilj fakta från åsikt
Specificera underliggande orsaker
Konsultera alla involverade för information
Ange problemet specifikt
Identifiera vilken norm eller förväntning som bryts
Fastställ i vilken process problemet ligger
Undvik att lösa problemet utan data
2. Generera alternativa lösningar Skjut först upp utvärdering av alternativ
Inkludera alla involverade individer i att generera alternativ
Specificera alternativ som överensstämmer med organisatoriska mål
Specificera kort- och långsiktiga alternativ
Brainstorma om andras idéer
Sök alternativ som kan lösa problemet
3. Utvärdera och välj ett alternativ Utvärdera alternativ i förhållande till en målstandard
Utvärdera alla alternativ utan fördomsfullhet
Utvärdera alternativ i förhållande till fastställda mål
Utvärdera både beprövade och möjliga resultat
Ange uttryckligen det utvalda alternativet
4. Implementera och följ upp lösningen Planera och implementera ett pilottest av det valda alternativet
Samla in feedback från alla berörda parter
Sök acceptans eller samförstånd hos alla berörda
Fastställ pågående åtgärder och övervakning
Utvärdera långsiktiga resultat baserat på den slutliga lösningen

1 https://asq.org/quality-resources/problem-solving

4.2 Modell för krisinsatser

Strategier för utveckling och implementering av en modell för krisinsatser
 • En human, personcentrerad, rättsbaserad och lösningsfokuserad respons på asylsökandes och flyktingars sociala omsorgsbehov För att kunna få förståelse för en strategi baserad på mänskliga rättigheter, titta på dessa videor:
  och  Video om lösningsfokuserat tänkande • Respekt för kulturell identitet och flyktingarnas erfarenheter
  Video om kulturell identitet


  Om du vill läsa mer om flyktingarnas upplevelser, titta på denna länk

  https://www.unhcr.org/stories.html

 • Icke-diskriminering och främjande av jämlikhet
  Video om fördomar och diskriminering


 • Beslutsfattande som är lägligt och transparent och omfattar personer eller deras företrädare, så långt som det är möjligt, i processen
  Video med titeln Five steps to becoming an advocate


 • Främjande av social inkludering och självständighet
  Titta på videorna om social inkludering och självständighet:
 • En helhetsbaserad strategi
  Den här länken ger förklaring om en helhetsbaserad strategi, speciellt inom utbildning.