Part B – Strategier för bemyndigande och egenskydd

1. Introduktion till enheten
Den här enheten är till för volontärer och deras handledare, för att bemyndiga volontärerna och lära sig egenskydd, eftersom man i arbetet med flyktingar kan möta emotionella svårigheter. Utvecklingen av strategier för personligt bemyndigande och egenskydd är väldigt viktig för att främja volontärernas kompetenser, färdigheter och attityder. Det ligger i organisationens intresse att tillhandahålla verktyg till volontärerna, verktyg som stärker personligt bemyndigande och egenskydd.
2. Enhetens inlärningsmål
 • Allmänna rekommendationer och verktyg för att stärka personligt bemyndigande och egenskydd, med länkar till mer läsning och utbildning
 • Övning i självbemyndigande
Allmänna rekommendationer

Innan volontärerna börjar sitt arbete med flyktingar bör organisationen se till att de är medvetna om de möjliga svårigheter, misär och trauman de kan stöta på. De bör fundera över om de kan ta hand om sig själva, stänga av arbetet efteråt och slappna av. Dessutom måste volontärerna kunna veta när arbetsbördan och den emotionella bördan blir för tung och när/var de kan få professionellt stöd. Det är mycket viktigt att volontärerna är medvetna om sina begränsningar i arbetet med flyktingar. Det har inte hänt bara en gång att högt motiverade personer överskattat sina fysiska, psykiska och tidsmässiga resurser.

Dessutom måste volontärerna vara medvetna om överväldigande situationer, så som att följa med personer under asylproceduren, att hantera myndigheter, rättigheter i social lag, trauman, skola, skuldproblem eller missbruksbeteende. Ibland vill volontärerna inte förstå eller acceptera flyktingens beteende. I sådana fall kan organisationerna assistera, medfölja och tillhandahålla nödvändig hjälp.

Verktyg för att stärka personligt bemyndigande och egenskydd
Utvecklingen av strategier för personligt bemyndigande och egenskydd är väldigt viktiga för att kunna främja volontärernas kompetenser, färdigheter och attityder. Det ligger i organisationens intresse att tillhandahålla verktyg till volontärerna, verktyg som stärker personligt bemyndigande och egenskydd. Istället för att ha en “romantisk” syn på arbetet bör volontärerna genomföra sina uppgifter med en hälsosam jordnära attityd, och vara medvetna om olika förväntningar på olika nivåer och kunna dra tydliga och precisa individuella gränser mellan volontärarbetet och privatlivet. Genom att göra så kommer de enklare att hitta balans mellan yrkesarbete och volontärarbete.

Innan de deltar i ett “kompissystem” bör volontärerna fundera över följande frågor som kan hjälpa till att definiera och individualisera gränserna:
 • Varför vill jag bli volontär?
 • Vem gör jag något gott för?
 • Vad förväntar jag mig av de som jobbar med mig?
 • Vad förväntar jag mig av de personer som jag hjälper?
 • Vilka är de begränsningar jag kan identifiera för mig själv och de jag jobbar med?

Följande länkar handlar om vad man bör tänka på när man ska bli volontär:

Route2volunteer-videor:
https://route2volunteer.info/course/lesson-1-welcome/
https://route2volunteer.info/course/test/
https://route2volunteer.info/course/what-are-possible-motivations/
https://route2volunteer.info/course/why-is-it-important-to-think-about-motivations/
https://www.energizeinc.com/art/why-volunteer

Volontärhantering – Varför vara volontär?

För att absorbera stressen bör volontärerna få möjlighet att närvara vid teammöten, diskussioner, reflektera tillsammans med personer i samma situation. Heltidsanställda kan spela en hjälpsam roll samt kontakt med kollegor och erfarna kollegor som är bekanta med metoder som berör krisinsatser. Det rekommenderas att para ihop personal/volontärer som har fått specialutbildning i psykologi, psykoterapi, socialarbete eller liknande, med volontärer som känner sig vara i svåra situationer. Om volontärer och organisationer arbetar nära varandra stärks samarbetet och ovan nämnda problem kan förebyggas eller åtminstone reduceras.
Genom att fokusera på en bra volontär-organisation-relation och genom att implementera förebyggande åtgärder kommer volontärernas egenskydd att förbättras. Genom självbemyndigande, som är en viktig färdighet och attityd hos en volontär som arbetar med invandrare och flyktingar, bör huvudsakligen självreflektion stöttas. Därmed bör möjligheter för att investera i sig själv och bli mer tolerant, stark och bestämd prioriteras. Satsningar på den här uppgiften kan börja genom att man skriver dagbok om upplevelser, idéer och känslor under upplevelsen i fråga och gå vidare till regelbundna egenskydds- eller självbemyndigandeaktiviteter hos en professionell coach.

För arbetsgivare för att motivera volontärer:
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:639371/FULLTEXT01.pdf
Motivera och behålla volontärer i ideella organisationer

https://blog.wikimedia.org/2018/02/08/volunteer-motivation/
Sex sätt att motivera volontärer

Stresshantering:
https://www.helpguide.org/articles/stress/stress-in-the-workplace.htm
https://thriveglobal.com/stories/stress-management-at-work-9-tips-to-help-you-cope/
HelpGuide är en ideell webbsida för psykisk hälsa och välbefinnande. Vår mission är att tillhandahålla bemyndigande, evidensbaserad information som du kan använda för att hjälpa dig själv

Läs mer:
https://www.yolocalizo.com/localization/2017/11/19/keep-morale-up-of-volunteer-translators-by-using-maslow-pyramid
https://psycnet.apa.org/record/1943-03751-001
En teori om mänsklig motivation

Att vara volontär betyder på ett sätt att representera det lokala samhället. Man kan behöva stöd för att kunna reflektera över den här nya rollen. Metoden “självutvärdering” kan användas för att förbättra volontärernas personliga bemyndigande, ett verktyg som ofta används av organisationer som arbetar med området migration. Följande frågor kan tas upp (listan är inte fullständig):
 • Vad tycker du om med ditt volontärarbete?
 • Finns det något du inte gillar med ditt arbete?
 • Tycker du att du har tillräckligt med uppgifter, eller inte?
 • Har du fått hjälp från personal under svåra stunder?
 • Hade du några svårigheter att installera dig på arbetsplatsen?
 • Har du haft några problem i relationerna med andra arbets- och volontärkollegor/din kompis?
 • Fick du möjlighet att uppgradera dina färdigheter och förmågor?
 • Hade du svårigheter att lära dig eller förbättra några tvärgående färdigheter?

Det finns många möjligheter för att implementera den här metoden. Det kan vara en enkel enkät som volontärerna får och fyller i, det kan göras med grupparbete, i par och sedan diskuteras i grupper.

Länkar om volontärhandledning och utbildning:
https://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/structure/volunteers/training-programs/main
Hur man utvecklar utbildning för volontärer
https://www.sterlingvolunteers.com/blog/2017/11/best-practices-training-staff-supervising-volunteers/
Mer om volontärhandledning
Övning i självbemyndigande
Övningens namn Övning 1: “Självreflektion med hjälp av kollage”
Gruppstorlek/antal personer Öppet
Tidsram Öppet
Miljö Öppet
Syfte Övningens huvudmål är att:
* Få tydlig förståelse för de egna kompetenserna/talangerna/starka sidorna
* Få veta hur andra ser på oss
Beskrivning Användarinstruktioner:

(Steg 1) Presentera övningens mål för en grupp deltagare. Diskutera vikten av att förstå skillnaden på hur vi ser på oss själva, jämfört med hur andra ser på oss. Diskutera vikten av att ge en korrekt bild av egna kompetenser/personlighet och starka sidor.

(Steg 2) Gör övningen:
* Deltagarna samlar in bilder, symboler, tidningsurklipp och annat material som representerar dem. Detta material kan också uttrycka vad deltagarna gillar att göra, saker de vill ha/mål att uppnå, personer, platser och idéer som är viktiga för dem.
* Deltagarna gör kollage om sig själva med det insamlade materialet. Deltagarna får inte se varandras kollage förrän vid presentationen.
* I början av presentationen ska deltagarna gissa vilket kollage som hör till vem.
* Deltagarna presenterar sina kollage i en grupp.

(Steg 3) Starta en diskussion om:
* Vilka egenskaper valde deltagarna att ha i sina kollage?
* Var det lätt att gissa vilket kollage som hörde till vem? Om ja, varför? Om nej, varför?
* Vad är skillnaden mellan vår självbild och hur andra ser på oss?
* Hur kan vi visa våra starka sidor/talanger för andra på bästa sätt?
Kommentarer Utvärdera om:
* Övningen hjälpte dem att bättre förstå sina starka sidor och vikten av att presentera sig själva på bästa sätt.
* De fick bättre självkänsla efter att ha kartlagt sina kompetenser/talanger/starka sidor.

Om volontärarbete, mer läsning
http://unv-swvr2018.org/files/51692_UNV_SWVR_2018_WEB.pdf
“Tråden som knyter samman volontärarbete och samhällets motståndskraft”