Μέρος B – Στρατηγικές για ενδυνάμωση και αυτοπροστασία

1. Εισαγωγή στην ενότητα
Αυτή η ενότητα απευθύνεται σε εθελοντές και σε επιβλέποντες εθελοντών, για την ενδυνάμωση των εθελοντών και την εκμάθηση της αυτοπροστασίας, αφού οι άνθρωποι που εργάζονται με πρόσφυγες ενδέχεται να αντιμετωπίσουν συναισθηματικές δυσκολίες. Η ανάπτυξη στρατηγικών για την προσωπική ενδυνάμωση και την αυτοπροστασία είναι πολύ σημαντική για την ενίσχυση των ικανοτήτων, των δεξιοτήτων και των συμπεριφορών των εθελοντών. Είναι προς το συμφέρον του οργανισμού να παρέχει στους εθελοντές εργαλεία που ενισχύουν την προσωπική ενδυνάμωση και την αυτοπροστασία.
2. Μαθησιακοί στόχοι της ενότητας
 • Γενικές συστάσεις και εργαλεία για την ενίσχυση της προσωπικής ενδυνάμωσης και αυτοπροστασίας, με συνδέσμους για περισσότερη μελέτη και κατάρτιση
 • Εξάσκηση της αυτοενδυνάμωσης
Γενικές συστάσεις

Πριν από τη δουλειά των εθελοντών με τους πρόσφυγες, ο οργανισμός θα πρέπει να διασφαλίσει ότι οι εθελοντές γνωρίζουν τις πιθανές δυσκολίες, τη δυστυχία και τα τραύματα που μπορεί να συναντήσουν. Θα πρέπει να αναλογιστούν αν μπορούν να φροντίζουν καλά τον εαυτό τους, να κλείνουν τον διακόπτη μετά τη δουλειά και να χαλαρώνουν. Επιπλέον, οι εθελοντές πρέπει να γνωρίζουν πότε ο φόρτος εργασίας και το συναισθηματικό βάρος είναι υπερβολικά και πότε/πού να ζητήσουν επαγγελματική υποστήριξη. Είναι πολύ σημαντικό οι εθελοντές να γνωρίζουν τα όρια της εργασίας τους με τους πρόσφυγες. Δεν έχει συμβεί μόνο μια φορά, εξαιρετικά κινητοποιημένοι βοηθοί να υπερεκτιμούν τους φυσικούς, διανοητικούς και χρονικούς τους πόρους.

Επιπλέον, οι εθελοντές πρέπει να αντιμετωπίζουν με προσοχή τις καταστάσεις που μπορεί να τους καταβάλουν, όπως, είναι για παράδειγμα, η συνοδεία ανθρώπων κατά τη διαδικασία ασύλου, η αντιμετώπιση των αρχών, οι αξιώσεις κοινωνικού δικαίου, οι τραυματισμοί, τα σχολικά προβλήματα και προβλήματα χρεών ή η εθιστική συμπεριφορά. Μερικές φορές οι εθελοντές δεν θέλουν να κατανοήσουν και να δεχθούν τη συμπεριφορά του πρόσφυγα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι οργανισμοί μπορούν να βοηθήσουν, να συνοδεύσουν και να παρέχουν την απαραίτητη βοήθεια.

Εργαλεία για την ενίσχυση της προσωπικής ενδυνάμωσης και της αυτοπροστασίας
Η ανάπτυξη στρατηγικών για την προσωπική ενδυνάμωση και την αυτοπροστασία είναι πολύ σημαντική για την ενίσχυση των ικανοτήτων, των δεξιοτήτων και των συμπεριφορών των εθελοντών. Είναι προς το συμφέρον του οργανισμού να παρέχει στους εθελοντές εργαλεία που ενισχύουν την προσωπική ενδυνάμωση και την αυτοπροστασία. Αντί να έχουν μια «ρομαντική» άποψη για το έργο που επιτελούν, οι εθελοντές θα πρέπει να εκτελούν τα καθήκοντά τους με μια υγιή και προσγειωμένη συμπεριφορά, προσέχοντας τις διαφορετικές προσδοκίες σε διαφορετικά επίπεδα και έχοντας τη δυνατότητα να θέτουν σαφή και ακριβή ατομικά όρια μεταξύ της εθελοντικής τους εργασίας και της ιδιωτικής τους ζωής. Με αυτόν τον τρόπο, θα βρουν, επίσης, ευκολότερα την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και εθελοντικής εργασίας.

Πριν λάβουν μέρος στο σύστημα «buddy», οι εθελοντές θα πρέπει να σκεφτούν τις πιο κάτω ερωτήσεις που θα τους βοηθήσουν να προσδιορίσουν και να εξατομικεύσουν τα όριά τους:
 • Γιατί θέλω να γίνω εθελοντής;
 • Σε ποιον κάνω καλό;
 • Τι περιμένω από αυτούς που εργάζονται μαζί μου;
 • Τι περιμένω από τα άτομα που λαμβάνουν τη βοήθειά μου;
 • Ποια είναι τα όρια που μπορώ να θέσω στον εαυτό μου και στους ανθρώπους με τους οποίους εργάζομαι;

Πιο κάτω υπάρχουν σύνδεσμοι σχετικά με το τι μπορεί να σκεφτεί κανείς όταν ξεκινήσει να εργάζεται ως εθελοντής:

Βίντεο Route2volunteer:
https://route2volunteer.info/course/lesson-1-welcome/
https://route2volunteer.info/course/test/
https://route2volunteer.info/course/what-are-possible-motivations/
https://route2volunteer.info/course/why-is-it-important-to-think-about-motivations/
https://www.energizeinc.com/art/why-volunteer

Διαχείριση εθελοντισμού – Γιατί εθελοντισμός;

Για να διαχειριστούν το άγχος, οι εθελοντές θα πρέπει να έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ομαδικές συναντήσεις, συζητήσεις, να προβληματίζονται με συναδέλφους τους που αντιμετωπίζουν παρόμοιες καταστάσεις. Οι υπάλληλοι πλήρους απασχόλησης μπορούν να διαδραματίσουν χρήσιμο ρόλο, καθώς και συλλογικές επαφές, το ίδιο και οι έμπειροι συνάδελφοι που είναι εξοικειωμένοι με μεθόδους που σχετίζονται με την παρέμβαση σε καταστάσεις κρίσεις. Συνιστάται η δημιουργία ζευγαριών προσωπικού/ εθελοντών που διαθέτουν ειδική κατάρτιση στην ψυχολογία, την ψυχοθεραπεία, την κοινωνική εργασία ή σε παρόμοια πεδία με εθελοντές που βρίσκονται σε δύσκολες καταστάσεις. Εάν οι εθελοντές και οι οργανισμοί συνεργάζονται στενά, ενισχύεται η συνεργασία, τα προαναφερθέντα ζητήματα μπορούν να προληφθούν ή τουλάχιστον να μειωθούν σημαντικά. Εστιάζοντας σε μια καλή σχέση εθελοντή-οργανισμού και λαμβάνοντας μέτρα πρόληψης, η αυτοπροστασία των εθελοντών θα βελτιωθεί. Για την ενδυνάμωση του εαυτού, κάτι που αποτελεί σημαντική δεξιότητα και συμπεριφορά ενός εθελοντή που εργάζεται με μετανάστες και πρόσφυγες, πρέπει να υποστηριχθεί πρωτίστως ο αναστοχασμός. Έτσι, πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στις ευκαιρίες για επένδυση στον εαυτό και στην ανάπτυξη της ανεκτικότητας, της δύναμης και της αποφασιστικότητας. Οι προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση, μπορούν να ξεκινήσουν από τη συγγραφή ημερολογίου σχετικά με τις εμπειρίες, τις ιδέες και τα συναισθήματα της συγκεκριμένης εμπειρίας και να προχωρήσουν σε δραστηριότητες αυτοάμυνας ή αυτοενδυνάμωσης που παρέχονται από έναν επαγγελματία καθοδηγητή σε τακτική βάση.

Για την κινητοποίηση των εθελοντών από τους εργοδότες:
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:639371/FULLTEXT01.pdf
Κινητοποίηση και διατήρηση των εθελοντών σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς

https://blog.wikimedia.org/2018/02/08/volunteer-motivation/
Έξι τρόποι κινητοποίησης μιας κοινότητας εθελοντών

Διαχείριση άγχους:
https://www.helpguide.org/articles/stress/stress-in-the-workplace.htm
https://thriveglobal.com/stories/stress-management-at-work-9-tips-to-help-you-cope/
Το HelpGuide είναι μια μη κερδοσκοπική ιστοσελίδα ψυχικής υγείας και ευημερίας. Αποστολή μας είναι η παροχή ενδυναμωτικών πληροφοριών που βασίζονται σε αποδείξεις τις οποίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να βοηθήσετε τον εαυτό σας.

Διαβάστε περισσότερα:
https://www.yolocalizo.com/localization/2017/11/19/keep-morale-up-of-volunteer-translators-by-using-maslow-pyramid
https://psycnet.apa.org/record/1943-03751-001
Μια θεωρία για την ανθρώπινη κινητοποίηση

Το να είναι κανείς εθελοντής σημαίνει ότι είναι εκπρόσωπος της τοπικής κοινωνίας. Οι άνθρωποι μπορεί να χρειάζονται υποστήριξη για να προβληματιστούν σχετικά με αυτό το νέο ρόλο. Η μέθοδος της «αυτοαξιολόγησης» μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη βελτίωση της προσωπικής ενδυνάμωσης των εθελοντών· ένα εργαλείο που χρησιμοποιείται συχνά από οργανισμούς που εργάζονται στο πεδίο της μετανάστευσης. Θα μπορούσαν να γίνουν τα ακόλουθα ερωτήματα (ο κατάλογος δεν είναι εξαντλητικός):
 • Τι σου αρέσει στην εθελοντική σου εργασία;
 • Υπάρχουν οποιεσδήποτε πτυχές που δεν σου αρέσουν στην εργασία σου;
 • Πιστεύεις ότι έχεις αρκετά καθήκοντα να εκτελέσεις ή όχι;
 • Έχεις λάβει βοήθεια από το προσωπικό σε δύσκολες στιγμές;
 • Αντιμετώπισες κάποια δυσκολία τοποθετώντας τον εαυτό σου στον χώρο εργασίας;
 • Έχεις αντιμετωπίσει προβλήματα σε σχέση με άλλη εργασία / με συνάδελφους εθελοντές / με τον «buddy» σου;
 • Είχες την ευκαιρία να αναβαθμίσεις τις δεξιότητες και τις δυνατότητές σου;
 • Δυσκολεύτηκες να μάθεις ή να αναβαθμίσεις κάποιες οριζόντιες δεξιότητες;

Υπάρχουν πολλές επιλογές για το πώς να εφαρμόσετε αυτή τη μέθοδο. Μπορεί να είναι ένα απλό ερωτηματολόγιο που θα λάβουν και θα συμπληρώσουν οι εθελοντές, μπορεί να γίνει στο πλαίσιο ομαδικής δουλειάς, σε ζευγάρια και έπειτα να συζητηθεί σε ομάδες.

Σύνδεσμοι για την επίβλεψη και την κατάρτιση των εθελοντών:
https://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/structure/volunteers/training-programs/main
Πώς να αναπτύξετε κατάρτιση για εθελοντές
https://www.sterlingvolunteers.com/blog/2017/11/best-practices-training-staff-supervising-volunteers/
Περισσότερα για την επίβλεψη Εθελοντών
Άσκηση για αυτοενδυνάμωση
Τίτλος της άσκησης Άσκηση 1: κολλάζ» Ανοικτό Ανοικτό Ανοικτό«
Μέγεθος ομάδας/εμπλεκόμενα άτομα Ανοικτό
Χρονικό πλαίσιο Ανοικτό
Πλαίσιο Ανοικτό
Σκοπός Οι κύριοι στόχοι της άσκησης είναι:
* Απόκτηση σαφούς κατανόησης των δικών μας δεξιοτήτων/ ταλέντων και δυνατών σημείων·
* Πώς μας βλέπουν οι άλλοι;
Περιγραφή Οδηγίες χρήστη:
(Βήμα 1) Παρουσιάστε τους στόχους μαζί με την άσκηση σε μια ομάδα συμμετεχόντων. Συζητήστε τη σημασία της κατανόησης της διαφοράς του τρόπου με τον οποίο βλέπουμε εμείς τον εαυτό μας και του τρόπου με τον οποίο μας βλέπουν οι άλλοι. Συζητήστε τη σημασία μιας σωστής εικόνας των δικών μας δεξιοτήτων/ προσωπικότητας και δυνατών σημείων.
(Βήμα 2) Πραγματοποιήστε την άσκηση: * Οι συμμετέχοντες συλλέγουν εικόνες, σύμβολα, αποκόμματα εφημερίδων και άλλα υλικά που τους αντιπροσωπεύουν. Αυτά τα υλικά μπορούν, επίσης, να εκφράζουν τι θα ήθελαν να κάνουν οι συμμετέχοντες, κάποιο πράγμα που θα ήθελαν να έχουν/ στόχους που θέλουν να πετύχουν, καθώς και άτομα, μέρη και ιδέες που είναι σημαντικά για αυτούς.
* Οι συμμετέχοντες κάνουν κολλάζ για τον εαυτό τους χρησιμοποιώντας τα υλικά που μάζεψαν. Οι συμμετέχοντες δεν πρέπει να δουν τα κολλάζ των άλλων μέχρι την παρουσίαση.
* Στην αρχή της παρουσίασης οι συμμετέχοντες πρέπει να μαντέψουν ποιο κολλάζ ανήκει σε κάθε συμμετέχοντα.
*Οι συμμετέχοντες παρουσιάζουν τα κολλάζ τους στην ομάδα. (Βήμα 3) Ξεκινήστε μια συζήτηση για: *Ποιες ποιότητες επέλεξαν οι συμμετέχοντες να συμπεριλάβουν στο κολλάζ τους;
*Ήταν εύκολο να μαντέψουν ποιο κολλάζ ανήκε στον κάθε συμμετέχοντα; Αν ναι, γιατί; Αν όχι, γιατί;
*Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της αυτοεικόνας μας και του τρόπου με τον οποίο μας βλέπουν οι άλλοι;
*Πώς μπορούμε να δείξουμε τα δυνατά μας σημεία / τα ταλέντα μας στους άλλους με τον καλύτερο τρόπο;
Σχόλια Αξιολογήστε κατά πόσο:
*Η άσκηση τους βοήθησε να κατανοήσουν καλύτερα τα δικά τους δυνατά σημεία και τη σημασία της παρουσίασης του εαυτού τους με τον καλύτερο τρόπο.
*Απέκτησαν μεγαλύτερο αυτοσεβασμό ως αποτέλεσμα της χαρτογράφησης των δεξιοτήτων/ ταλέντων/ δυνατών τους σημείων.

Για τον εθελοντισμό, περισσότερες αναγνώσεις
http://unv-swvr2018.org/files/51692_UNV_SWVR_2018_WEB.pdf
«Η κλωστή που δένει τον Εθελοντισμό και την κοινοτική αντοχή»