Part B – Viktiga lokala tjänster för ytterligare support

Allmän information
Den här modulen syftar till att ge en översikt över verktyg och aktiviteter som kan hjälpa invandrare, asylsökande och flyktingar att orientera sig i det samhälle där de lever.
För att förstå vilken viktig information och stöd som invandrarna kan få är det viktigt att förstå skillnaderna och definitionerna i aktiviteter som berör arbetet med invandrare, flyktingar och asylsökande.
Den grundläggande informationen och begreppen kan vara:

a) Begreppet "utlänning": en utlänning är en som lever och dagligen uppfattar en verklighet som skiljer sig stort från den i hemlandet, där det skiljer sig i geografi, klimat, ekonomi, språk, mat, seder, traditioner, lagsystemet etc. Resultatet kan bli att utlänningen får en djup känsla av avskärmande från folk runt omkring sig.

b) Migrantarbetare: Termen “migrantarbetare” refererar till en person som är eller har varit engagerad i en avlönad aktivitet i en stat där han/hon inte är medborgare” . De som lämnar sina länder för nya länder och samhällen för att förbättra sina ekonomiska villkor och de vars familjer stannar kvar i hemlandet. Det ansvar som dessa personer har i sitt liv är mycket högt eftersom de måste bibehålla och skapa ett nytt liv i ett nytt land men samtidigt måste stötta sina familjer ekonomiskt, som fortfarande bor kvar i hemlandet.

c) “Asylsökande är personer som flyttar över gränser och söker skydd men som kanske inte uppfyller de strikta kriterierna som Konventionen 1951 satt upp. Asylsökande beskriver en person som har ansökt om skydd som flykting och väntar på fastställandet av sin status. Flykting är termen som används för en person som redan beviljats skydd. Asylsökande kan bli flyktingar om det lokala migrations- eller flyktingverket anser att de passar in på den internationella definitionen av flykting” (FN:s definition).

d) Flykting: “En flykting är en person som har tvingats fly sitt land på grund av förföljelse, krig eller våld. En flykting har välgrundad rädsla för förföljelse på grund av ras, religion, nationalitet, politisk åsikt eller medlemskap i en särskild social grupp. Sannolikt kan de inte återvända hem eller är rädda för att göra det. Krig och etniskt, stamrelaterat och religiöst våld är ledande orsaker till att flyktingar flyr sina länder” (UNHCR:s definition).

e) Ensamkommande barn: Alla minderåriga som anländer ensamma bör nämnas. Definitionen enligt UNHCR is “Ett ensamkommande barn är en person som är under arton år, såvida inte myndighetsåldern, enligt lagen som gäller för barnet, uppnås tidigare och som är “separerad från båda föräldrarna och inte tas omhand av en vuxen som enligt lag eller tradition ansvarar för att göra det”.

FN-konventionen för skydd av migrantarbetares och deras familjers rättigheter
För att se om vi har förstått begreppen, låt oss försöka para ihop kategorin med sin definition!

AKTIVITET:
Para ihop rätt definition med rätt kategori:
Utlänning En utlänning är en person som lever och dagligen uppfattar en verklighet som skiljer sig stort från den i hemlandet, där det skiljer sig i geografi, klimat, ekonomi, språk, mat, seder, traditioner, lagsystemet etc.
Ensamkommande barnr En person som är under arton år och som är separerad från båda föräldrarna och inte tas omhand av en vuxen som enligt lag eller tradition ansvarar för att göra det.
Flykting En person som har tvingats fly sitt land på grund av förföljelse, krig eller våld.
Asylsökande En person som har ansökt om skydd som flykting och väntar på fastställandet av sin status.
Migrantarbetare En person som är eller har varit engagerad i en avlönad aktivitet i en stat där han/hon inte är medborgare.
Aktiviteter, länkar och appar för “information om viktiga lokala tjänster för ytterligare stöd”
Det är inte enkelt att hitta sin väg i ett värdsystem; den mängd information som behövs för att förstå svaren på ens behov kan vara bred och ofta svår att komma åt. Därför är det viktigt att ha några stödverktyg som kan hjälpa volontärer och de som arbetar med invandrare.

I den här sektionen kommer vi att föreslå några länkar, som är användbara för orientering, information och tillgång till grundläggande information om det som omger oss.

Dessutom ägnas en del av den här sektionen åt de aktiviteter som kan genomföras av de som arbetar inom migrationssektorn för att göra lärande och kunskap mer interaktiv.

Här är en lista av användbara länkar, aktiviteter och appar tillsammans med en beskrivning som kan vara till YTTERLIGARE STÖD för alla som arbetar med migrationssektorn:

- https://bluehub.jrc.ec.europa.eu/migration/app/index.html
KCMD – Dynamic Data Hub ger direkt tillgång till enskilda dataset för att visualisera invandrings- och demografidata och trender.

- https://www.newera-elearning.org
NEWERA – New Expertises for Workers in European Refugees Assistance är ett projekt som finansieras inom Erasmus+-programmet (KA2 strategic partnership for vocational education and training).
Projektets huvudsyfte är att skapa ett europeiskt partnerskap mellan offentliga och privata organisationer för att utveckla och stärka de professionella färdigheterna hos personer som arbetar i direkt kontakt med asylsökande och flyktingar.

- https://refaid.com/
RefAids mobilapp visar invandrare, flyktingar och de som hjälper dem var tjänster nära dem finns, på en karta med väldigt enkelt gränssnitt. Ett webbaserat innehålls- och kommunikationssystem möjliggör för pålitliga hjälporganisationer att hantera och uppdatera sina tjänster, och att få ut sitt bistånd dit där det är mest brådskande behov av det.

- https://www.iom.int/migapp
MigApp ger pålitliga, praktiska reseverktyg för att bemyndiga alla i flytten till ett nytt land, inklusive invandrare, landsflyktingar och resande. Den här praktiska verktygslådan kommer att stötta dig vid ankomsten genom tullen, hjälpa dig att skicka hem pengar, hjälpa dig träffa en läkare och lagra viktiga dokument. Appen ger resestöd till mer än 180 länder på 8 språk.
- https://www.infomigrants.net/en/tag/app/
InfoMigrants is a news and information site for migrants to counter misinformation at every point of their journey: in their country of origin, along the route, or in the places where they hope to start a new life. InfoMigrants is available in five languages: French, Arabic, English, Dari and Pashto.


- https://appsforrefugees.com/love-europe-refugee-app/
Appen Love Europe app for Refugees finns tillgänglig för nedladdning och hjälper dig navigera genom Europa. Appen kommer att hjälpa dig hitta det du behöver mest, både på din resa och när du bosätter dig.
Alla kan använda appen som plattform för att visa kärlek till flyktingar och nyanlända. Du kan lägga till platser, lokala evenemang men också få kontakt med en flykting. Appen innehåller många hjälpsamma videor och länkar till språk, kultur och mer.

- https://www.facebook.com/watch/?v=2099761640317548
Här är Awakened Citizen! En app för att hjälpa invandrare, engagera potentiella samt befintliga internationella volontärer och kontakta organisationer på området! Lägg till din organisation, leta efter hjälp eller hitta nya volontärmöjligheter genom att ladda ner appen!

På Google Play: shorturl.at/kxOX2
I App Store: shorturl.at/guQ69
Aktiviteter öga mot öga
I den här sektionen finns förslag på aktiviteter öga mot öga som kommer från olika appar, verktyg och även projekt så som det europeiska projektet Welcomm https://welcomm-europe.eu/. Aktiviteterna kan vara inspirerande för att förbättra lärandeupplevelserna.

Övningens namn - http://workit-project.eu/kit/
Job Language Kit For Migrants.
Gruppstorlek/antal personer 20 personer
De kan delas upp i par
Tidsram 1 timme
Miljö Deltagarna behöver arbeta med sina mobiler och simulera det samtal som presenteras i plattformen.
Syfte Målet med den här aktiviteten är att förbereda invandrarna för ett samtal som berör jobbsökande, samt att förstå de möjliga frågor som kan ställas och de möjliga svar som kan ges.
Beskrivning Hur aktiviteten ska organiseras:
1. Utbildaren presenterar plattformen
2. Lyssna på samtal i grupper
3. Uppdelning i par för att simulera den aktivitet som de just lyssnade på
4. Byta roller
Kommentarer Utbildaren bör alltid vara alert och stötta deltagarna med de uppsatta uppgifterna/fokusfrågorna. Denne bör vara väl förberedd om innehållet i läroplattformen.

Övningens namn Låt oss hitta det som finns runt omkring oss!
Gruppstorlek/antal personer 10-15 personer

Kan delas upp i 2-3 grupper om 5 personer
Tidsram 1 timme ca
Miljö Tillräckligt med utrymme, bord, färger, blädderblocksbilder med viktiga och berömda kulturella byggnader i din stad, post-its med namn och kort beskrivning av lokala tjänster (skolor, utbildningscenter, sjukhus, barnomsorgsplatser etc.)
Syfte Inlärningssyftet med den här aktiviteten är att ge deltagarna information om de lokala tjänster som finns runt omkring dem. Dessutom kommer den att ge dem en visuell uppfattning om vad som finns runt omkring dem vad gäller lokala inrättningar och hur de kan nå dem.
Beskrivning Hur aktiviteten ska organiseras:
1. Kopiera en karta av staden och låt deltagarna bekanta sig med den.
2. Skriv ut bilder på de viktigaste/berömdaste byggnaderna i din stad och sätt dem på kartan.
3. Med utgångspunkt i olika platser på kartan, föreställer er hur man kan nå dem.
4. När de är på väg att nå byggnaderna kan de hitta stödtjänster så som utbildnings- eller idrottscenter (utbildaren ska vara förberedd och veta var de finns)
5. Starta en diskussion om vad man kan hitta i dessa lokala inrättningar och varför de är viktiga.
Kommentarer Utbildaren ska alltid vara beredd på att ge information om de platser som deltagarna vill hitta på kartan. Denne bör vara väl förberedd för kartan och de olika platser, lägen, stödorganisationer och -kontor som invandrare, flyktingar och asylsökande kan fråga om.
Ett annat viktigt element är att utbildaren ska vara entusiastisk under den här aktiviteten.
- Förslag:
Ni kan använda SOFIE ONLINE TOOL: https://support-refugees.eu/map/

Aktivitet 1: Pantomim
Tid: 30 minuter

Utbildaren introducerar temat rättigheter och förpliktelser, i synnerhet mänskliga rättigheter, rättigheter som beviljas enligt uppehållstillståndet; även människors universella förpliktelser och ansvar. Deltagarna delas upp i grupper om 3.
Varje grupp får 2-3 kort med nedskrivna rättigheter.

Utbildaren ger instruktioner som alla grupper ska fundera över, hur de ska presentera rättigheten med hjälp av pantomim (utan ord). Deltagarna får 15 minuter att förbereda sina pantomimer. Sedan presenterar de varje rättighet/förpliktelse och resten av gruppen ska gissa rätt.

Efter att de gissat rätt på rättighet eller förpliktelse (utbildaren hjälper till med formulering) leder utbildaren diskussionen med hjälp av följande frågor:
• Hur kunde du känna igen rättigheten i frågan/vad var till hjälp?
• Varför är den viktig?
• Vilken förpliktelse/ansvar kommer ur den särskilda rättigheten?
Föreslagen länk: https://www.icsspe.org/system/files/Right%20to%20Play%20-%20Play%20For%20Our%20Rights%20-%20For%20us%20by%20us.pdf

Aktivitet 2: Tredjelandsmedborgares rättigheter i bosättningslandet
Tid: 20 minuter

Deltagarna delas upp i par och varje par får ett papper med listade rättigheter och förpliktelser.

Utbildaren ger deltagarna instruktioner att indikera på listan vilka rättigheter och förpliktelser de tycker att individer med olika uppehållstillstånd har i bosättningslandet.

De får 5 minuter på sig att slutföra uppgiften.

När de är klara bjuder utbildaren in deltagarna att dela sina svar med gruppen och utbildaren bekräftar rätt svar och ger ytterligare förklaringar.

Med hjälp av dator (helst med projektion på vägg eller skärm) demonstrerar utbildaren var informationen kan utforskas vidare online.

Föreslagen länk: https://www.iom.int/sites/default/files/our_work/ODG/GCM/IOM-Thematic-Paper-Responsibilities-and-obligations-of-migrants.pdf

Aktivitet 3: Kartlägg institutionerna
Tid: 40 minuter

Deltagarna delas upp i 3-4 undergrupper. Varje grupp får en uppsättning rättigheter, tjänster och förmåner. De får också pappersark (A3) som har rubriker med institutioner/organisationer som beviljar/tillhandahåller listad rättighet, förmån eller tjänst. Deltagarna får instruktioner att sortera rättigheter, tjänster och förmåner efter varje institution/organisation.

Efter att ha sorterat rättigheter, tjänster och förmåner efter rätt tillhandahållare får deltagarna instruktioner om att hitta institutionerna på kartan och sätta fast pappersarken med rättigheter/tjänster/förmåner på rätt plats på kartan.

De ska också hitta adressen där de bor. Utbildare och tolkar går runt i rummet och hjälper till att hitta platserna på kartan. Deltagarna kan använda sig av mobiler/datorer för att söka. Kartor visas så att alla ser och likheter och skillnader kommenteras.

Aktivitet 4: Mitt kvarter
Tid: 45 minuter

Utbildaren ber deltagarna att föreställa sig att de letar efter det första boende de ska betala själva i bosättningslandet. Varje deltagare får ett pappersark, penna, filtpenna och frågor att fundera över. Först ska de rita en plats de tror att de vill bo på, de ska inkludera allt de tror att boendet behöver i sin teckning.
Frågor att fundera över:
) Var vill jag bo? Hur långt ska det vara från arbete, skola, stan?
) Vem vill jag bo med?
) Hur hög är hyran?
) Hur höga är andra räkningar: el, bruksapparater, underhåll?
) Vilka stödtjänster vill du ha nära dig (sjukhus, bank, lekplats, marknad etc.)?
) Hur ska du hitta den typen av boende?

Deltagarna får använda internet.

Efter 20 minuter ska deltagarna markera på kartan över staden deras föredragna boplats och dela med sig om vilken typ av boende de föreställt sig.

Utbildaren ger information om genomsnittliga avstånd för arbetare hemifrån till jobbet i bosättningslandet, om att använda kollektivtrafiken, bilpool (dela bil med andra), cykla till jobbet etc.; om att bo med rumskamrater och dela boendekostnader.

Information om viktiga lokala tjänster för ytterligare stöd

CESIE (invandrarenheten) CESIEs invandrarenhet syftar till att centralisera och koppla samman alla aktiviteter som CESIE genomför som riktar sig mot målgrupperna asylsökande, flyktingarna och invandrare i alla åldrar (barn, unga, vuxna). Det övergripande målet är att utveckla effektiva och inkluderande strategier för målgrupperna.
Exodos – attività sociali Exodos översätter sin spirituella och intellektuella forskning till en kulturell och social tjänst för staden, speciellt för missgynnade ungdomar, och stöttar dem i sociala aktiviteter och skola.
Amnesty Italy “Vi är en rörelse av människor som bestämt oss för att skapa en skönare värld, där alla kan åtnjuta de mänskliga rättigheter som FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna värnar om”.
Arci – Porco Rosso En plats som strävar efter att vara ett öppet analyslabb för Palermos förhållanden, där åsikterna från dem som delar de värderingar som Arci-nätverket bygger på kan finna medborgarskap mm.
Centro Astalli – Palermo Centro Astalli Palermo är en volontärförening som är en del av Jesuit Refugee Service-nätverket i Italien: andan som besjälar den är försvaret av flyktingars, invandrares och asylsökandes rättigheter, integration och inkludering.
Sviluppo Solidale Soc. Coop. Sociale Ett socialt kooperativ som strävar efter samhällets allmänna intresse för mänskligt stöd och social integration av medborgare, och bland dem utveckla ömsesidig och solidaritetsanda, med hjälp av hantering av social välfärd, vård och omsorgs- samt utbildningstjänster som gynnar minderåriga, äldre, personer med funktionsnedsättning, invandrare och socialt missgynnade personer.