Μέρος B – Σημαντικές τοπικές υπηρεσίες για περαιτέρω βοήθεια

Γενικές Πληροφορίες
Αυτή η ενότητα έχει στόχο να κάνει μια επισκόπηση των εργαλείων και των δραστηριοτήτων που μπορούν να βοηθήσουν τους μετανάστες, τους αιτούντες άσυλο και τους πρόσφυγες να προσανατολιστούν στην κοινωνία που ζουν.

Για να κατανοήσει κανείς ποιες σημαντικές πληροφορίες και υποστήριξη μπορεί να δοθεί στην κοινότητα των μεταναστών, είναι απαραίτητο να κατανοήσει τις διαφορές και τους ορισμούς σε δραστηριότητες που σχετίζονται με τη δουλειά με μετανάστες, πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο.

Κάποιες από αυτές τις βασικές πληροφορίες και έννοιες θα μπορούσαν να είναι οι ακόλουθες:

α) Η έννοια του «αλλοδαπού»: αλλοδαπός είναι κάποιος που ζει και βιώνει καθημερινά μια πραγματικότητα πολύ διαφορετική από αυτή από την οποία προέρχεται, η οποία διαφέρει στη γεωγραφία, στο κλίμα, στην οικονομία, στη γλώσσα, στη θρησκεία, στο φαγητό, στα έθιμα, στις παραδόσεις, στο νομοθετικό σύστημα κλπ. Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι μια βαθιά αίσθηση αποξένωσης από τον γύρω του κόσμο.

β) Εργαζόμενος μετανάστης: Ο όρος «εργαζόμενος μετανάστης» αναφέρεται σε ένα άτομο εμπλέκεται ή έχει εμπλακεί σε αμειβόμενη δραστηριότητα σε ένα Κράτος του οποίου δεν είναι υπήκοος1, σε αυτούς που φεύγουν για νέες χώρες και κοινωνίες για να βελτιώσουν την οικονομική τους κατάσταση και σε αυτούς των οποίων οι οικογένειες παραμένουν στη χώρα καταγωγής τους. Η ευθύνη που βαραίνει αυτούς τους ανθρώπους είναι πολύ μεγάλη, καθώς πρέπει διατηρήσουν και να δημιουργήσουν μια νέα ζωή σε μια νέα χώρα, αλλά παράλληλα πρέπει να υποστηρίξουν οικονομικά τις οικογένειές τους που συνεχίζουν να ζουν στη χώρα καταγωγής τους.

γ) «Αιτούντες άσυλο» είναι άτομα που μετακινούνται πέραν των συνόρων σε αναζήτηση προστασίας, τα οποία, ωστόσο, ενδέχεται να μην πληρούν τα αυστηρά κριτήρια που θεσπίστηκαν από τη Σύμβαση του 1951. Ο όρος «αιτών άσυλο» περιγράφει κάποιον που έχει αιτηθεί προστασίας ως πρόσφυγας και αναμένει τον καθορισμό του καθεστώτος του. «Πρόσφυγας» είναι ο όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει ένα άτομο στο οποίο έχει ήδη χορηγηθεί προστασία. Οι αιτούντες άσυλο μπορούν να γίνουν πρόσφυγες αν η τοπική αρχή μετανάστευσης ή προσφύγων κρίνει ότι πληρούν τον διεθνή ορισμό του πρόσφυγα» (ορισμός ΟΗΕ).

δ) Πρόσφυγας: «Πρόσφυγας είναι κάποιος που έχει εξαναγκαστεί να εγκαταλείψει τη χώρα του λόγω δίωξης, πολέμου ή βίας. Ένας πρόσφυγας έχει βάσιμο φόβο δίωξης για λόγους φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, πολιτικών πεποιθήσεων ή συμμετοχής σε κάποια συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα. Είναι πολύ πιθανό να μην μπορούν να επιστρέψουν στη χώρα τους ή να φοβούνται να επιστρέψουν. Η πολεμική και εθνική, η φυλετική και θρησκευτική βία είναι οι κύριες αιτίες για τις οποίες οι πρόσφυγες εγκαταλείπουν τις χώρες τους» (ορισμός UNHCR).

ε) Ασυνόδευτοι ανήλικοι: όλοι οι ανήλικοι που φτάνουν ασυνόδευτοι πρέπει να αναφέρονται. Ο ορισμός σύμφωνα με το UNHCR είναι ο ακόλουθος «Ένα ασυνόδευτο παιδί είναι ένα άτομο που είναι κάτω από την ηλικία των δεκαοκτώ ετών, εκτός και αν, σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο για το παιδί, η ενηλικίωση αποκτάται νωρίτερα και που αποχωρίζεται και από τους δύο του γονείς και δεν φροντίζεται από κάποιον ενήλικα ο οποίος νομικά ή παραδοσιακά έχει την ευθύνη της φροντίδας του».

Για να δούμε εάν έχουμε κατανοήσει σωστά αυτό το κομμάτι, ας προσπαθήσουμε να αντιστοιχίσουμε την κατηγορία με τον σωστό της ορισμό!

Διεθνής Σύμβαση για την προστασία των δικαιωμάτων των διακινούμενων εργαζομένων και των μελών των οικογενειών τους

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:
Αντιστοιχίστε τον σωστό ορισμό με τη σωστή κατηγορία:
Αλλοδαπός αλλοδαπός είναι κάποιος που ζει και βιώνει καθημερινά μια πραγματικότητα πολύ διαφορετική από αυτή από την οποία προέρχεται, η οποία διαφέρει στη γεωγραφία, στο κλίμα, στην οικονομία, στη γλώσσα, στη θρησκεία, στο φαγητό, στα έθιμα, στις παραδόσεις, στο νομοθετικό σύστημα κλπ.
Ασυνόδευτος ανήλικος ένα άτομο που είναι κάτω από την ηλικία των δεκαοκτώ ετών και που αποχωρίζεται και από τους δύο του γονείς και δεν φροντίζεται από κάποιον ενήλικα ο οποίος νομικά ή παραδοσιακά έχει την ευθύνη της φροντίδας του».
Πρόσφυγας κάποιος που έχει εξαναγκαστεί να εγκαταλείψει τη χώρα του λόγω δίωξης, πολέμου ή βίας
Αιτών Άσυλο κάποιος που έχει αιτηθεί προστασίας ως πρόσφυγας και αναμένει τον καθορισμό του καθεστώτος του
Εργαζόμενος μετανάστης ένα άτομο εμπλέκεται ή έχει εμπλακεί σε αμειβόμενη δραστηριότητα σε ένα Κράτος του οποίου δεν είναι υπήκοος
Δραστηριότητες, σύνδεσμοι και εφαρμογές για «Πληροφορίες για σημαντικές τοπικές υπηρεσίες για περαιτέρω υποστήριξη»

Δεν είναι εύκολο να βρει κανείς τον δρόμο του σε ένα σύστημα υποδοχής. Η ποσότητα πληροφοριών που χρειάζονται για την κατανόηση των απαντήσεων στις ανάγκες που έχει κανείς μπορεί να είναι τεράστια και συχνά δύσκολα προσβάσιμη. Είναι, επομένως, αναγκαίο να υπάρχουν κάποια εργαλεία υποστήριξης που μπορούν να βοηθήσουν τους εθελοντές και όσους εργάζονται στο πλαίσιο της μετανάστευσης.

Σε αυτή την ενότητα, θα προτείνουμε κάποιους συνδέσμους, χρήσιμους για προσανατολισμό, πληροφόρηση και πρόσβαση σε βασικές πληροφορίες για να ξέρουμε τι υπάρχει γύρω μας. Επιπλέον, ένα μέρος αυτής της ενότητας αφιερώνεται στις δραστηριότητες που μπορούν να πραγματοποιηθούν από όσους εργάζονται στον τομέα της μετανάστευσης για να κάνουν τη μάθηση και τη γνώση ακόμα πιο διαδραστική.

Εδώ υπάρχει ένας κατάλογος χρήσιμων συνδέσμων, δραστηριοτήτων και εφαρμογών μαζί με την περιγραφή τους, που μπορούν να παρέχουν ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ σε όλα τα άτομα που ασχολούνται με τον τομέα της μετανάστευσης:


- https://bluehub.jrc.ec.europa.eu/migration/app/index.html
KCMD – Το Dynamic Data Hub δίνει άμεση πρόσβαση ενιαία σύνολα δεδομένων για την οπ

- https://www.newera-elearning.org
NEWERA – Το New Expertises for Workers in European Refugees Assistance είναι ένα έργο που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ (ΒΔ2 στρατηγικές συνεργασίες για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση).

Ο κύριος στόχος του έργου είναι να δημιουργήσει μια ευρωπαϊκή σύμπραξη μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών για την ανάπτυξη και ενίσχυση των επαγγελματικών δεξιοτήτων των ατόμων που εργάζονται με αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες.
- https://refaid.com/
Η εφαρμογή κινητού τηλεφώνου RefAid δείχνει στους μετανάστες, στους πρόσφυγες και σε αυτούς που τους βοηθούν πού βρίσκονται υπηρεσίες σε κοντινή απόσταση – πάνω στον χάρτη, σε πολύ απλό περιβάλλον. Ένα σύστημα διαχείρισης και επικοινωνίας που βασίζεται στο διαδίκτυο επιτρέπει σε έμπιστους οργανισμούς βοήθειας να διαχειριστούν και να ανανεώσουν τις υπηρεσίες τους και να παρέχουν την κρίσιμη βοήθειά τους εκεί που χρειάζεται περισσότερο.

- https://www.iom.int/migapp
Το MigApp παρέχει έμπιστα, πρακτικά ταξιδιωτικά εργαλεία για να ενισχύσει όλους όσους βρίσκονται εν κινήσει προς μια νέα χώρα, συμπεριλαμβανομένων των μεταναστών, των αποδήμων και των ταξιδιωτών.

Αυτή η πρακτική εργαλειοθήκη θα σας υποστηρίξει κατά τη άφιξή σας στο τελωνείο, θα σας βοηθήσει να στείλετε χρήματα στη χώρα σας, να επισκεφθείτε έναν γιατρό και να αποθηκεύσετε σημαντικά έγγραφα. Παρέχει ταξιδιωτική υποστήριξη για περισσότερες από180 χώρες, σε 8 γλώσσες.

- https://www.infomigrants.net/en/tag/app/
Η InfoMigrants είναι μια σελίδα ειδήσεων και πληροφοριών για μετανάστες για να αντιμετωπίσουν την παραπληροφόρηση σε κάθε σημείο του ταξιδιού τους: στη χώρα προέλευσής τους, στην πορεία τους, ή στα μέρη όπου ελπίζουν να ξεκινήσουν μια νέα ζωή. Η InfoMigrants είναι διαθέσιμη σε πέντε γλώσσες: Γαλλικά, Αραβικά, Αγγλικά, Νταρί και Πάστο.

- https://appsforrefugees.com/love-europe-refugee-app/
Το Love Europe app for Refugees είναι διαθέσιμο για να το κατεβάσετε και να σας καθοδηγήσει στην Ευρώπη. Η εφαρμογή θα σας βοηθήσει να βρείτε ό,τι χρειάζεστε περισσότερο, τόσο κατά τη διάρκεια του ταξιδιού σας, αλλά και όταν φτάσετε.

Μπορούν όλοι να χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή ως πλατφόρμα για να δείξουν την αγάπη τους προς τους πρόσφυγες και τους νεοαφιχθέντες. Μπορείτε να προσθέσετε χρήσιμες τοποθεσίες, τοπικές εκδηλώσεις, αλλά και να καταστήσετε τον εαυτό σας διαθέσιμο για να συνδεθείτε με κάποιον πρόσφυγα. Η εφαρμογή περιλαμβάνει πολλά βοηθητικά βίντεο και συνδέσμους για τη γλώσσα, τον πολιτισμό και άλλα.

- https://www.facebook.com/watch/?v=2099761640317548
Εδώ είναι το Awakened Citizen! Μια εφαρμογή για να βοηθήσει τους μετανάστες, να κινήσει το ενδιαφέρον πιθανών αλλά και υπαρχόντων διεθνών εθελοντών και να συνδέσει οργανισμούς από το πεδίο της μετανάστευσης! Προσθέστε τον οργανισμό σας, αναζητήστε βοήθεια ή βρείτε νέες ευκαιρίες εθελοντισμού κατεβάζοντας την εφαρμογή! Διαθέσιμο στο Βρείτε το στο App Store: shorturl.at/guQ69

Δραστηριότητες πρόσωπο με πρόσωπο Google Play: shorturl.at/kxOX2
Βρείτε το στο App Store: shorturl.at/guQ69
Δραστηριότητες πρόσωπο με πρόσωπο
Σε αυτό το τμήμα μπορείτε να βρείτε κάποιες εισηγήσεις για δραστηριότητες πρόσωπο με πρόσωπο που προέρχονται από διάφορες εφαρμογές, εργαλεία και έργα όπως το ευρωπαϊκό έργο Welcomm https://welcomm-europe.eu/. Οι δραστηριότητες μπορούν να δώσουν έμπνευση για τη βελτίωση των εκπαιδευτικών εμπειριών.
Τίτλος άσκησης - http://workit-project.eu/kit/
Εργαλειοθήκη Επαγγελματικής Γλώσσας για Μετανάστες
Μέγεθος ομάδας/εμπλεκόμενα άτομα 20 εμπλεκόμενα άτομα.
Μπορούν να χωριστούν σε ζευγάρια
Χρονικό πλαίσιο 1 ώρα
Πλαίσιο Οι εκπαιδευόμενοι θα χρειαστεί να δουλέψουν με τα κινητά τους τηλέφωνα και να μιμηθούν τη συζήτηση που παρουσιάζεται στην πλατφόρμα.
Σκοπός Ο στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι να προετοιμάσει τους μετανάστες για μια συζήτηση που σχετίζεται με την αναζήτηση εργασίας, για να κατανοήσουν τις πιθανές ερωτήσεις που θα τους γίνουν και τις πιθανές απαντήσεις που μπορούν να δώσουν.
Περιγραφή Πώς να οργανώσετε τη δραστηριότητα:
1. Παρουσίαση της πλατφόρμας από τον εκπαιδευτή
2. Ακρόαση των συζητήσεων σε ομάδες
3. Χωρισμός σε ζευγάρια, για την μίμηση της δραστηριότητας που ακούστηκε προηγουμένως
4. Αντιστροφή ρόλων
Σχόλια Ο εκπαιδευτής πρέπει πάντα να είναι σε εγρήγορση για να υποστηρίζει τους εκπαιδευόμενους με τα καθήκοντα / τις ερωτήσεις εστίασης που τέθηκαν. Πρέπει να είναι καλά προετοιμασμένος/η όσον αφορά το περιεχόμενο της εκπαιδευτικής πλατφόρμας.

Τίτλος άσκησης Ας ανακαλύψουμε τι υπάρχει γύρω μας!
Μέγεθος ομάδας/εμπλεκόμενα άτομα 10-15 εμπλεκόμενα άτομα
Μπορούν να χωριστούν σε 2/3 5μελείς ομάδες
Χρονικό πλαίσιο Σχεδόν 1 ώρα
Πλαίσιο Ένας ανοιχτός χώρος, τραπέζια, χρώματα, εικόνες στον πίνακα παρουσιάσεων από σημαντικά και γνωστά πολιτιστικά κτίρια της πόλης σας, post-it με το όνομα και μια σύντομη περιγραφή των πληροφοριών σχετικά με τις τοπικές υπηρεσίες (σχολεία, εκπαιδευτικά κέντρα, νοσοκομείο, σημεία φροντίδας παιδιών κλπ.)
Σκοπός Ο μαθησιακός στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι να καλλιεργήσει τις γνώσεις των συμμετεχόντων σχετικά με τις τοπικές υπηρεσίες που υπάρχουν γύρω τους. Επιπλέον, θα τους δώσει μια οπτική εικόνα του τι υπάρχει γύρω τους όσον αφορά τοπικές υπηρεσίες και τον τρόπο πρόσβασης σε αυτές.
Περιγραφή Πώς να οργανώσετε τη δραστηριότητα:
1. Τυπώστε έναν χάρτη της πόλης και επιτρέψτε στα άτομα της ομάδας να εξοικειωθούν μαζί του.
2. Τυπώστε εικόνες των κυριότερων/γνωστότερων κτιρίων του τόπου σας και κολλήστε τες στον χάρτη.
3. Επιλέξτε διάφορα σημεία εκκίνησης πάνω στον χάρτη και ρωτήστε πώς μπορεί να φτάσει κανείς με τον καλύτερο τρόπο στα κτίρια.
4. Στη διαδρομή για τα κτίρια, μπορούν να ανακαλύψουν υπηρεσίες υποστήριξης όπως εκπαιδευτικά ή αθλητικά κέντρα (ο εκπαιδευτής πρέπει να είναι προετοιμασμένος και να τα γνωρίζει).
5. Ξεκινήστε μια συζήτηση για το ποια πράγματα μπορούν να βρουν σε αυτές τις τοπικές υπηρεσίες και γιατί είναι σημαντικά.
Σχόλια Ο εκπαιδευτής πρέπει να είναι πάντα έτοιμος να παρέχει πληροφορίες για τους χώρους που οι συμμετέχοντες θέλουν να εντοπίσουν στον χάρτη. Πρέπει να είναι καλά προετοιμασμένος/η σε σχέση με τον χάρτη της πόλης και τα διάφορα μέρη, τοποθεσίες, οργανισμούς υποστήριξης και γραφεία για τα οποία μπορεί να ζητήσουν πληροφορίες οι μετανάστες, οι πρόσφυγες και οι αιτούντες άσυλο.

Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι να είναι ενθουσιώδης κατά τη διάρκεια αυτής της δραστηριότητας.

- Εισήγηση:
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ SOFIE: https://support-refugees.eu/map/


Δραστηριότητα 1: Παντομίμα
Χρόνος: 30 λεπτά

DΟ εκπαιδευτής παρουσιάζει τα θέματα των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων. Πιο συγκεκριμένα, τα οικουμενικά ανθρώπινα δικαιώματα, δικαιώματα που χορηγούνται σε συμφωνία με το καθεστώς διαμονής καθώς και οικουμενικές υποχρεώσεις και ευθύνες των ανθρώπων. Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε ομάδες των 3.

Ο εκπαιδευτής δίνει σε κάθε ομάδα 2-3 κάρτες με γραμμένα δικαιώματα.

Ο εκπαιδευτής δίνει οδηγίες: κάθε ομάδα πρέπει να σκεφτεί πώς να παρουσιάσει το κάθε δικαίωμα μέσω παντομίμας (χωρίς λέξεις). Δίνονται στους συμμετέχοντες 15 λεπτά για να προετοιμάσουν τις παντομίμες τους. Έπειτα, κάθε δικαίωμα/υποχρέωση παρουσιάζεται και η υπόλοιπη ομάδα πρέπει να μαντέψει σωστά.

Αφού μαντέψουν σωστά το δικαίωμα ή την υποχρέωση (οι εκπαιδευτές βοηθούν με την ανάπτυξη), ο εκπαιδευτής ξεκινά μια συζήτηση χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες ερωτήσεις:
• Πώς αναγνωρίσατε το συγκεκριμένο δικαίωμα/ τι βοήθησε;
• Γιατί είναι σημαντικό;
• Ποια είναι η υποχρέωση/ ευθύνη που προκύπτει από το συγκεκριμένο δικαίωμα;

Προτεινόμενος σύνδεσμος: https://www.icsspe.org/system/files/Right%20to%20Play%20-%20Play%20For%20Our%20Rights%20-%20For%20us%20by%20us.pdf

Δραστηριότητα 2: Δικαιώματα των υπηκόων τρίτων χωρών στη χώρα εγκατάστασης

Χρόνος: 20 λεπτά

Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε ζευγάρια και κάθε ζευγάρι παίρνει ένα χαρτί με τον κατάλογο των δικαιωμάτων και των ευθυνών.

Ο εκπαιδευτής δίνει οδηγίες στους συμμετέχοντες να υποδείξουν στον πίνακα τα δικαιώματα και τις ευθύνες που πιστεύουν ότι έχουν άτομα με διαφορετικά καθεστώτα διαμονής στη χώρα εγκατάστασης.

Τους δίνονται 5 λεπτά για να το ολοκληρώσουν.

Μετά την ολοκλήρωση, ο εκπαιδευτής ζητά από τους συμμετέχοντες να μοιραστούν τις απαντήσεις τους με την ομάδα και ο ίδιος επιβεβαιώνει τη σωστή απάντηση και επεξηγεί περαιτέρω.

Χρησιμοποιώντας τον ηλεκτρονικό υπολογιστή (κατά προτίμηση με προβολή στον τοίχο ή στην οθόνη) ο εκπαιδευτής υποδεικνύει πού μπορούν να διερευνηθούν περαιτέρω οι πληροφορίες διαδικτυακά.

Προτεινόμενος σύνδεσμος: https://www.iom.int/sites/default/files/our_work/ODG/GCM/IOM-Thematic-Paper-Responsibilities-and-obligations-of-migrants.pdf

Δραστηριότητα 3: Αντιστοιχίστε τα ιδρύματα
Χρόνος: 40 λεπτά

Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε 3-4 υποομάδες. Σε κάθε ομάδα δίνεται μια σειρά από δικαιώματα, υπηρεσίες και παροχές/ Τους δίνονται, επίσης, φύλλα χαρτιού (μέγεθος Α3) τα οποία έχουν ετικέτες με τα ονόματα ιδρυμάτων/οργανισμών που χορηγούν/παρέχουν τα καταγεγραμμένα δικαιώματα, παροχές ή υπηρεσίες. Δίνονται οδηγίες στους συμμετέχοντες να αντιστοιχίσουν τα δικαιώματα, τις υπηρεσίες και τις παροχές με το σωστό ίδρυμα/οργανισμό.

Αφού οι συμμετέχοντες αντιστοιχίσουν τα δικαιώματα, τις υπηρεσίες και τις παροχές με τον κατάλληλο πάροχο, τους δίνονται οδηγίες να εντοπίσουν το ίδρυμα στον χάρτη και να καρφώσουν τα χαρτιά με τα δικαιώματα/υπηρεσίες/παροχές στο κατάλληλο σημείο πάνω στον χάρτη.
Πρέπει, επίσης, να εντοπίσουν τη διεύθυνση διαμονής τους. Οι εκπαιδευτές και οι διερμηνείς κινούνται στον χώρο και βοηθούν στην εύρεση των σημείων στον χάρτη. Οι συμμετέχοντες μπορούν να χρησιμοποιήσουν κινητές συσκευές/ηλεκτρονικούς υπολογιστές για αναζήτηση. Οι χάρτες παρουσιάζονται για να τους δουν όλοι και σχολιάζονται οι ομοιότητες και οι διαφορές.

Δραστηριότητα 4: Η γειτονιά μου
Χρόνος: 45 λεπτά

Ο εκπαιδευτής ζητά από τους συμμετέχοντες να φανταστούν ότι ψάχνουν για το πρώτο κατάλυμα το οποίο θα πληρώνουν οι ίδιοι στη χώρα εγκατάστασής τους. Δίνεται σε κάθε συμμετέχοντα ένα φύλλο χαρτιού, ένα μολύβι, ένας μαρκαδόρος και κάποιες ερωτήσεις για να σκεφτούν. Πρώτα, καλούνται να σχεδιάσουν έναν χώρο στον οποίο θα ήθελαν να ζουν: πρέπει να συμπεριλάβουν στο σχέδιο οτιδήποτε θεωρούν ότι χρειάζεται το κατάλυμα.

Έπειτα, καλούνται να σκεφτούν τις ερωτήσεις:
) Πού θα ήθελα να ζω; Πόσο μακριά θα είναι από τη δουλειά, το σχολείο, το κέντρο της πόλης...;
) Με ποιον θέλω να ζήσω;
) Πόσο θα κοστίζει το ενοίκιο;
) Πόσο θα κοστίζουν άλλοι λογαριασμοί: ηλεκτρικό, παροχές, συντήρηση;
) Ποιες εγκαταστάσεις υποστήριξης θα ήθελα να έχω κοντά μου (νοσοκομεία, τράπεζες, παιδική χαρά, αγορά κλπ.);
) Πώς θα βρω κατάλυμα αυτού του είδους;

Οι συμμετέχοντες καλούνται να χρησιμοποιήσουν το διαδίκτυο.

Μετά από 20 λεπτά, οι συμμετέχοντες καλούνται να σημειώσουν στον χάρτη της πόλης το προτιμώμενο σημείο διαμονής τους και να μοιραστούν τι είδους κατάλυμα έχουν φανταστεί. Οι εκπαιδευτές δίνουν πληροφορίες για τον μέσο όρο αποστάσεων για εργαζόμενα άτομα από το σπίτι στη δουλειά τους στη χώρα εγκατάστασης, για τη χρήση της δημόσιας συγκοινωνίας, τη μεταφορά περισσοτέρων από ένα ατόμων με το ίδιο αυτοκίνητο, τη μετάβαση στη δουλειά με ποδήλατο κλπ· για τη συγκατοίκηση και την κατανομή των εξόδων του καταλύματος.

Die Trainer geben Informationen über die durchschnittlichen Entfernungen der Erwerbstätigen von zu Hause zur Arbeit im Niederlassungsland, über die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel, Fahrgemeinschaften (Aufteilung der Fahrten, so dass mehr als eine Person mit dem Auto fährt), mit dem Rad zur Arbeit fahren usw., über das Leben mit Mitbewohnern und die Aufteilung der Wohnkosten.

Πληροφορίες για σημαντικές τοπικές υπηρεσίες για περαιτέρω υποστήριξη

CESIE (Μονάδα Μετανάστευσης) Η Μονάδα Μετανάστευσης του CESIE έχει στόχο να συγκεντρώσει και να συνδέσει όλες τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται από το CESIE, που απευθύνονται στις ομάδες-στόχους των αιτούντων άσυλο, των προσφύγων και των μεταναστών όλων των ηλικιών (παιδιών, νέων, ενηλίκων). Ο γενικός σκοπός είναι η ανάπτυξη αποτελεσματικών και συμπεριληπτικών προσεγγίσεων για τις ομάδες-στόχους.
Exodos – attività sociali Το Exodos μετατρέπει την πνευματική και διανοητική του έρευνα σε πολιτισμική και κοινωνική υπηρεσία για την πόλη, ιδιαίτερα για μειονεκτούντες νέους τους οποίους υποστηρίζει με κοινωνικές δραστηριότητες και σχολική συνοδεία.
Amnesty Italy «Είμαστε μια κίνηση ανθρώπων που είναι αποφασισμένοι να δημιουργήσουν έναν πιο δίκαιο κόσμο, στον οποίο κάθε άτομο να μπορεί να απολαμβάνει τα ανθρώπινα δικαιώματα που κατοχυρώθηκαν με την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου».
Arci – Porco Rosso Ένας χώρος που φιλοδοξεί να γίνει ένα ανοικτό εργαστήριο ανάλυσης των συνθηκών του Παλέρμο, όπου οι απόψεις αυτών που ασπάζονται τις αξίες πάνω στις οποίες ιδρύθηκε το δίκτυο Arci μπορούν να βρουν ιθαγένεια και ευρεία διάδοση.
Centro Astalli – Palermo Το Centro Astalli Palermo είναι μια εθελοντική οργάνωση που αποτελεί μέρος του δικτύου Jesuit Refugee Service στην Ιταλία: το πνεύμα που το διέπει είναι η υπεράσπιση των δικαιωμάτων, η ενσωμάτωση και η ένταξη των μεταναστών, των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο.
Sviluppo Solidale Soc. Coop. Sociale Ο κοινωνικός συνεταιρισμός επιδιώκει να αποκτήσει το γενικό ενδιαφέρον της κοινότητας για την προώθηση του ανθρωπισμού και της κοινωνικής ενσωμάτωσης των πολιτών, την ανάπτυξη του πνεύματος αμοιβαιότητας και αλληλεγγύης μεταξύ τους, μέσω της διαχείρισης της κοινωνικής πρόνοιας, των κοινωνικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών και των υπηρεσιών υγείας προς όφελος των ανηλίκων, των ηλικιωμένων, των αναπήρων, των μεταναστών και των κοινωνικά μειονεκτούντων ατόμων.