Part B – Familjelitteracitet

ENHET: Familjelitteracitet

1. Introduktion till enheten

2. Inlärningsmål

3. Om familjelitteracitet
3.1. Försök att definiera familjelitteracitet
3.2. Vikten av familjelitteracitet
3.3. Litteracitetpraktiker inom ramverket för familjelitteracitet
3.4. Främja litteracitetkulturen hemma: En översikt av initiativ för familjelitteracitet

4. Självutvärdering om familjelitteracitet

1. Introduktion till enheten
Den här enheten kommer att ge teoretisk och praktisk inlärning i ämnet familjelitteracitet, så att volontärerna kan förstå dess viktiga roll och bättre kunna stötta invandrar-, flykting- och asylsökande familjer mot en mjuk integration i värd-/mottagarsamhället.

I traditionella samhällen har litteracitet i skolan omfattande setts som den enda kontext där (effektiv) undervisning och inlärning kan ske. I modern tid, trots att dagens moderna samhällen förstår skolans och undervisningens/litteracitet, är de medvetna om det faktum att undervisning och inlärning kan ske i andra klimat och miljöer och familjen är en av dessa.

Familjelitteracitet (Family Literacy) har relativt nyligen accepterats i Europa. Dock är det väldigt utbrett i Nordamerika där många familjelitteracitetprogram implementerats med inriktning på låginkomsttagarfamiljer och invandrarfamiljer, med mål att bekämpa vuxenanalfabetism och ge deras barn en bättre chans för framtiden, och därmed reducera ojämlikheten med hjälp av utbildning. Amerikanska och kanadensiska bibliotek och familjelitteracitetcenter erbjuder en mängd information och utbildningsresurser om ämnet online.
2. Inlärningsmål
  • Kunna definiera familjelitteracitet
  • Förstå familjelitteracitetens roll
  • Kunna identifiera, föreslå och utveckla god praxis för familjelitteracitet
3. Om familjelitteracitet
Familjen är den primära miljön för det nyfödda barnet och familjemedlemmarna är de första som älskar, tar hand om, stöttar och lär det lilla barnet. I den här enheten kommer vikten av familj och familjelitteracitet tillsammans med försök att definiera termen att presenteras, där praktiker och program för familjelitteracitet kommer att demonstreras, diskuteras och kritiskt granskas.

3.1. Försök att definiera familjelitteracitet
Familjelitteracitet har först nyligen fått uppmärksamhet i forskning, praktiker och policyskapande inom EU-kontexter, tvärtemot Nordamerika, där en lång rad goda exempel i form av program och initiativ äger rum.

Innan vi börjar att definiera termen och lista olika praktiker och program för familjelitteracitet kan du testa din kunskap med förtestet nedan och få reda på vad du vet om familjelitteracitet:

Övning: Förtest om familjelitteracitet: få reda på vad du vet om familjelitteracitet
1. Har du någonsin hört talas om familjelitteracitet?
a. Ja
b. Nej

2. Vad tror du termen familjelitteracitet refererar till?
a. Att föräldrar och deras barn lär sig tillsammans
b. Föräldrarnas utbildningsnivåer
c. En familj med låg litteracitetnivå
d. En familj med hög litteracitetnivå
e. Jag vet inte

3. Tror du att din egen litteracitetnivå kan påverka dina barns aktuella och framtida kunskaper?
a. Nej
b. Ja (vänligen förklara) ………

4. Tycker du att du tillbringar tillräckligt mycket tid med dina barn?
a. Ja
b. Nej, jag vill tillbringa mer tid med dem

5. Vad tycker du är förmånerna med att umgås med dina barn? (fler än ett svar är möjligt)
a. Att stärka banden
b. Att förbättra deras litteracitet
c. Att lära dem disciplin
d. Att lära känna dem bättre
e. Jag vet inte
f. Annat (vänligen specificera) ……………….

6. Vilken typ av aktiviteter som du och dina barn gör tillsammans tror du kan förbättra deras litteracitet? (fler än ett svar är möjligt)
a. Att prata
b. Att sjunga
c. Att läsa tillsammans
d. Att leka
e. Att hjälpa till med läxor
f. Att laga mat
g. Jag vet inte
h. Annat (vänligen specificera) …………

7. Vet du vad ett familjelitteracitetprogram är?
a. Ja
b. Nej

8. Har du någonsin deltagit i ett familjelitteracitetprogram?
a. Ja
b. Nej

9. Känner du till något familjelitteracitetprogram i din stad/region?
a. Ja.
b. Nej

Källa: DECENT-projektet modul 6, bilaga 1, https://decent.erasmus.site/wp-content/uploads/2019/09/DECENT-IO1-Module-6-EN.pdf

Familjelitteracitet är en term som framhäver familjens och familjemedlemmarnas roller (mödrar, fäder, systrar, bröder, far- och morföräldrar, fastrar, mostrar, farbröder, morbröder, kusiner, etc.) i ett barns liv och utveckling. Det refererar till barn och familjemedlemmar som lär sig tillsammans och som involveras i litteracitetpraktiker, d.v.s. kontexter och händelser där lärande äger rum. Därmed sker lärande inte bara i skolan och i klassrummet utan det kan äga rum bortom dessa miljöer. Lärande kan ske långt från officiell utbildning, i icke-officiella utbildningsmiljöer och kan fortfarande vara en effektiv och livslång process.

3.2. Vikten av familjelitteracitet

För det första är litteracitet viktigt eftersom det möjliggör för människorna att förstå skriftliga, visuella, talade, etc. meddelanden och information runt omkring dem och kommunicera effektivt med sin miljö. Familjelitteracitet är viktig eftersom det är den första miljön för ett barn som kommer att uppmuntra det till litteracitet och säkerställa utveckling i litteracitet från tidigt stadie. Enligt forskare förbättras barns motivation och prestationer när vuxna (föräldrar, vårdnadshavare, lärare, etc.) är involverade i deras utbildning, uppmuntrar dem till litteracitet och hjälper dem att framgångsrikt och självständigt kunna läsa (Edwards, 2012; Crawford och Zygouris-Coe, 2006; Auerbach, 1997; Bhola, 1996; DeBruin-Parecki et al., 1997, etc.).


3.3. Litteracitetpraktiker i ramverket för familjelitteracitet
Emedan litteracitet är förmågan att kunna läsa, skriva, se, designa, tala och lyssna, på sätt som möjliggör för människor att ge mening åt kommunikationen runt omkring dem, är litteracitetpraktiker händelser och handlingar som påverkar barnets förvärvande av litteracitet. Litteracitetpraktiker som kan äga rum i ramverket för familjelitteracitet kan vara följande:

Litteracitetpraktiker hemma och i skolan
Det finns många sätt och god praxis att införliva litteracitet i vardagens familjelitteracitethändelser och -handlingar. Dessa aktiviteter kan ske spontant eller planerat. De hjälper familjerna att engagera sig i meningsfulla inlärningskontexter, stärka band när de gör det, lära sig och skapa tillsammans och ha kul, eftersom det i sådana kontexter vanligtvis gäller att ha roligt.

Övning i familjelitteracitetpraktiker:
I videon nedan: ‘Tips for Family Literacy‘,
1. Hitta den du gillar bäst och dela den med gruppen.
2. Tänk på runt 3 till familjelitteracitetpraktiker/-händelser/-aktiviteter och skriv ner dem.

Källa: Margaret Eaton, ‘Tips for Family Literacy’, https://www.youtube.com/watch?v=U4jfCvBP2E4
Ibland kan dessa aktiviteter vara desamma som skol- och klassrumsaktiviteter. Vid andra tillfällen kan de vara annorlunda. Listan nedan är riktgivande för några klassrums- och skollitteracitetspraktiker:

Klassrums- och skollitteracitetspraktiker
Att dela med sig av en berättelse
Att diskutera en bok vi läst
Att engagera sig i ett samtal
Att dela med sig av en rolig upplevelse
“Bokfrukost“
En månad, en bok
En dag, en film
Familjelitteracitetkväll/-vecka/-månad
Att uppmuntra barn att läsa en rad olika texter (t.ex. dikter, sagor, recept, tidningar, bloggar, annonser, Youtube-låtar, låttexter, serier, e-post, bilder etc.
Att uppmuntra barnen att skriva/producera en rad olika texter, t.ex. e-post, sms, anteckningar, dagböcker, shoppinglistor, dikter etc.
Att uppmuntra barnen att tala i olika syften, t.ex. ställa frågor, be om information, ge vägbeskrivningar, uttrycka känslor, etc.


Övning: Gå igenom ovanstående lista. Vilken av de listade litteracitetpraktikerna kan även vara familjelitteracitetpraktiker? Kan du komma på ytterligare 5 litteracitetpraktiker i samma ramverk?

Att överbrygga hem och skola med familjelitteracitet
Ett diakroniskt litteracitetsproblem har varit hur man kan överbrygga hem med skola. För många specialister kan familjelitteracitet ge många svar om hur man kan överbrygga hem med skolutbildning.

Övning: Vad tycker du om tron till familjelitteracitet kan överbrygga hem med skolutbildning?

3.4. Främja litteracitetkulturen hemma: en översikt av initiativ för familjelitteracitet
Genom att erkänna familjelitteracitetens viktiga roll har olika organisationer och individer initierat program för familjelitteracitet och främjar litteracitetkulturen i hemmet. Några exempel:
1. Centre for Early Literacy Learning, www.earlyliteracylearning.org
2. National Centre for Family Literacy, https://www.familieslearning.org/
3. Read to Succeed, https://www.readtosucceed.org/
4. Read to Them, https://readtothem.org/
5. The Literacy Bug, https://www.theliteracybug.com/


Övning: Sök på organisationernas webbsidor och dela deras framgångssagor tillsammans.

Övning i Europe Research Campaign for Reading Aloud:
Titta på den här videon om Europe Research Campaign for Reading Aloud: https://www.euread.com/europe-reads/ och lista 5 familjelitteracitetinitiativ som kan stötta kampanjens syfte:

Källa: Europe Research Campaign, https://www.euread.com/europe-reads/


Övning: Skapa en kampanj för familjelitteracitet
Arbeta i grupp för att skapa en kampanj för familjelitteracitet. Var redo att presentera den för de andra grupperna.
4. Självutvärdering om familjelitteracitet

Övning: Hur mycket kan du nu om familjelitteracitet? Gör eftertestet (med samma frågor som förtestet) och ta reda på det.

Eftertest om familjelitteracitet: få reda på vad du kan nu om familjelitteracitet
1. Har du någonsin hört talas om familjelitteracitet?
a. Ja
b. Nej

2. Vad tror du termen familjelitteracitet refererar till?
a. Att föräldrar och deras barn lär sig tillsammans
b. Föräldrarnas utbildningsnivåer
c. En familj med låg litteracitetnivå
d. En familj med hög litteracitetnivå
e. Jag vet inte

3. Tror du att din egen litteracitetnivå kan påverka dina barns aktuella och framtida kunskaper?
a. Nej
b. Ja (vänligen förklara) ………

4. Tycker du att du tillbringar tillräckligt mycket tid med dina barn?
a. Ja
b. Nej, jag vill tillbringa mer tid med dem

5. Vad tycker du är förmånerna med att umgås med dina barn? (fler än ett svar är möjligt)
a. Att stärka banden
b. Att förbättra deras litteracitet
c. Att lära dem disciplin
d. Att lära känna dem bättre
e. Jag vet inte
f. Annat (vänligen specificera) ……………….

6. Vilken typ av aktiviteter som du och dina barn gör tillsammans tror du kan förbättra deras litteracitet? (fler än ett svar är möjligt)
a. Att prata
b. Att sjunga
c. Att läsa tillsammans
d. Att leka
e. Att hjälpa till med läxor
f. Att laga mat
g. Jag vet inte
h. Annat (vänligen specificera) …………

7. Vet du vad ett familjelitteracitetprogram är?
a. Ja
b. Nej

8. Har du någonsin deltagit i ett familjelitteracitetprogram?
a. Ja
b. Nej

9. Känner du till något familjelitteracitetprogram i din stad/region?
a. Ja.
b. Nej

(Källa: DECENT-projektet modul 6, bilaga 1), https://decent.erasmus.site/wp-content/uploads/2019/09/DECENT-IO1-Module-6-EN.pdf

Referenser/Resurser
Bibliografi
Auerbach, E. R. (1997). Family literacy. In V. Edwards & D. Corson (Eds.), Encyclopedia of language and education (pp. 153–161). London: Springer.

Bhola, H. S. (1996). Family, literacy, development and culture: Interconnections, reconstructions. Convergence, 29, 34–45.

Crawford, P.A., & Zygouris-Coe, V. (2006). All in the family: Connecting home and school with family literacy. Early Childhood Education Journal , 33(4): 261–67.

DeBruin-Parecki, A., Paris, S. G., & Siedenburg, J. (1997). Family literacy: Examining best practices and issues of effectiveness. Journal of Adolescent & Adult Literacy, 40(8), 596–605.

Edwards, M. (2012) Literacy practices: Using the literacies for learning in further education framework to analyse literacy practices on a post-compulsory education and training teacher education programme. Student Engagement and Experience Journal, 1(1). Available at:
http://research.shu.ac.uk/SEEJ/index.php/seej/article/view/31/Edwards


Videor
https://www.euread.com/europe-reads/ – Europe Research Campaign:
https://www.youtube.com/watch?v=U4jfCvBP2E4 – Margaret Eaton, ‘Tips for Family Literacy’


Webbsidor
Centre for Early Literacy Learning – www.earlyliteracylearning.org
National Centre for Family Literacy – https://www.familieslearning.org/
Read to Suceed – https://www.readtosucceed.org/
Read to Them – https://readtothem.org/
The Literacy Bug – https://www.theliteracybug.com/
DECENT project, Module 6, Annex 1 – https://decent.erasmus.site/wp-content/uploads/2019/09/DECENT-IO1-Module-6-EN.pdf