Μέρος A – Εισαγωγή και μεθοδολογία

Πληροφορίες για την ανάπτυξη του οδηγού

Ο παρών «Οδηγός Βέλτιστων Πρακτικών για το Σύστημα Buddy» έχει σχεδιαστεί για οργανισμούς που επιθυμούν να καταρτίσουν τους εθελοντές που εργάζονται με πρόσφυγες. Με το Σύστημα Buddy, το οποίο εστιάζει, επίσης, στις ανάγκες των εθελοντών, οι οργανισμοί μπορούν να επωφεληθούν από ένα χρήσιμο εργαλείο για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που προκύπτουν.

O οργανισμός Verein Multikulturell, επικεφαλής εταίρος αυτού του παραδοτέου, ανέπτυξε τις κατευθυντήριες οδηγίες που συζητήθηκαν στην κοινοπραξία. Συνίσταντο στη δομή του οδηγού, σε μια επισκόπηση των συνιστωσών, καθώς και στη διανομή, την περιγραφή και την παράδοση των εργασιών και ενός προτύπου για τις ασκήσεις που συμπεριλήφθηκαν.

Κάθε εταίρος συνείσφερε στα ακόλουθα:

  • συνέβαλε και στις 6 συνιστώσες έτσι ώστε να λαμβάνεται υπόψη κάθε εθνικό πλαίσιο (πβ. πίνακα 1), το οποίο υπογραμμίζεται όταν ασχολείται κανείς με νομικές πτυχές και τοπικές υπηρεσίες.
  • παρέδωσε 1 άσκηση σε μια καθορισμένη συνιστώσα για να υπογραμμίσει την προσέγγιση που βασίζεται στην πρακτική.
  • πρόσθεσε 2 βέλτιστες πρακτικές που σχετίζονταν με τις κατευθυντήριες οδηγίες και το εθνικό πλαίσιο.

1. Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να εισάγετε εθελοντές στην εργασία με πρόσφυγες

 

VM

FU

MOZAIK

CESIE

CARDET

Αναφορά σε εμπειρίες και αποτελέσματα του ΙΟ1

 

 

 

 

 

Προτεινόμενη άσκηση

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Πώς μπορείτε να τους προετοιμάσετε για διαπολιτισμική επικοινωνία και συνεργασία

 

VM

FU

MOZAIK

CESIE

CARDET

Αναφορά σε εμπειρίες και αποτελέσματα του ΙΟ1

 

 

 

 

 

Προτεινόμενη άσκηση

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Πώς να τους εκπαιδεύσετε στις στρατηγικές επίλυσης συγκρούσεων

 

VM

FU

MOZAIK

CESIE

CARDET

Αναφορά σε εμπειρίες και αποτελέσματα του ΙΟ1

 

 

 

 

 

Προτεινόμενη άσκηση

 

 

 

 

 

4. Στρατηγικές για προσωπική ενδυνάμωση και αυτοπροστασία

 

VM

FU

MOZAIK

CESIE

CARDET

Αναφορά σε εμπειρίες και αποτελέσματα του ΙΟ1

 

 

 

 

 

Προτεινόμενη άσκηση

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Σημαντικές νομικές πτυχές που πρέπει να έχουν υπόψη τους οι εθελοντές

 

VM

FU

MOZAIK

CESIE

CARDET

Αναφορά σε εμπειρίες και αποτελέσματα του ΙΟ1

 

 

 

 

 

Προτεινόμενη άσκηση

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Πληροφορίες για σημαντικές τοπικές υπηρεσίες για περαιτέρω υποστήριξη

 

VM

FU

MOZAIK

CESIE

CARDET

Αναφορά σε εμπειρίες και αποτελέσματα του ΙΟ1

 

 

 

 

 

Προτεινόμενη άσκηση

 

 

 

 

 

Πίνακας 1: Διαχωρισμός συνιστωσών – κάθε εταίρος συνέβαλε σε κάθε τμήμα και πρόσθεσε δύο παραδείγματα καλής πρακτικής. Κάθε εταίρος πρόσθεσε μια δραστηριότητα στην καθορισμένη συνιστώσα.