Μέρος A – Εισαγωγή και μεθοδολογία

Γενικές πληροφορίες για τα αποτελέσματα του ΙΟ1Γενικές πληροφορίες για τα αποτελέσματα του ΙΟ1

Προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα ανάπτυξης και παράδοσης υλικών και εργαλείων κατάρτισης που απευθύνονται στις ανάγκες των προσφύγων και των εθελοντών, η πρώτη φάση του έργου SOFIE διεξήγαγε έρευνα και ανάλυση αναγκών. Η έρευνα σε εθνικό επίπεδο πραγματοποιήθηκε σε πέντε χώρες – Αυστρία, Κύπρο, Ιταλία, Σουηδία και Τουρκία και εντόπισε τις ανάγκες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι προσφυγικές οικογένειες σε εθνικό επίπεδο, ειδικά σε ό,τι αφορά την ενσωμάτωση και την εκπαιδευτική υποστήριξη, τις βέλτιστες πρακτικές για την ενσωμάτωση των προσφυγικών οικογενειών, καθώς και τις εκπαιδευτικές ανάγκες των εθελοντών. Η έρευνα σε κάθε μια από τις πέντε χώρες περιλάμβανε αξιολόγηση της βιβλιογραφίας, συζητήσεις με ομάδες εστίασης προσφύγων και αιτούντων άσυλο, συνεντεύξεις με τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη και ερωτηματολόγια για τους εθελοντές που εργάζονται με πρόσφυγες. Στο τέλος, τα αποτελέσματα από όλες τις εκθέσεις που συντάχθηκαν σε εθνικό επίπεδο συγκεντρώθηκαν σε μια διεθνική έκθεση που είχε σκοπό να εντοπίσει τις ομοιότητες και τις διαφορές και να προτείνει μια σειρά συστάσεων.

Όπως δείχνουν τα συμπεράσματα και οι εμπειρίες των εθελοντών από τις Κατευθυντήριες Οδηγίες του SOFIE IO1 , πολλές φορές αντιμετωπίζουν προβλήματα και έχουν έλλειψη γνώσεων σε διάφορα πεδία, γεγονός που οδηγεί σε παρανοήσεις μεταξύ των ίδιων και των προσφύγων. Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε μέσω των ερωτηματολογίων δείχνει ότι υπάρχουν ομοιότητες αλλά και διαφορές στην εμπειρία των εθελοντών στις πέντε χώρες του έργου. Σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εθελοντές, εντοπίστηκαν οι ακόλουθες πέντε κατηγορίες σε περισσότερες από δύο χώρες: Herausforderungen,

 • Αντιμετώπιση της κυβέρνησης
 • Ψυχολογικά προβλήματα
 • Συντονισμός των εθελοντών
 • Γλωσσικοί φραγμοί, παρανοήσεις
 • Αντιμετώπιση προκαταλήψεων, ασέβειας, ρατσισμού, διακρίσεων.,

Αυτά τα προβλήματα φανερώνονται και στα προτεινόμενα θέματα για τις καταρτίσεις των εθελοντών. Η κατάρτιση των εθελοντών μπορεί να είναι γενική ή εξειδικευμένη ανάλογα με το είδος εθελοντισμού στο οποίο συμμετέχει κάποιος. Για παράδειγμα, υπάρχουν διαφορετικές εκπαιδευτικές ανάγκες για το άτομο που προσφέρει νομικές συμβουλές ή υποστήριξη για την επίτευξη των βιοτικών αναγκών τους και για το άτομο που οργανώνει κυρίως εκπαιδευτικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Προέκυψαν τα εξής θέματα κατάρτισης των εθελοντών:

Νομική και κοινωνική κατάρτιση. Κατανόηση του Συστήματος Ασύλου και των Προβλημάτων των Προσφύγων:

 • Κατανόηση των βασικών εννοιών, για παράδειγμα ποιος είναι πρόσφυγας, και των διαφορών μεταξύ ενός αιτούντος άσυλο, ενός πρόσφυγα, ενός ατόμου με επικουρική προστασία και άλλων μεταναστών.
 • Δικαιώματα και ευθύνες των προσφύγων, δικαιώματα των παιδιών.
 • Κατανόηση της διαδικασία ασύλου, πόσος χρόνος χρειάζεται για να εξεταστεί μια αίτηση, ποια είναι τα διάφορα βήματα κλπ.
 • Ενημέρωση για τα δικαιώματα και τις ευθύνες των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο (ειδικά σε σχέση με τη στέγαση, την υγεία, την εκπαίδευση, την απασχόληση, τις πρόνοιες), για τις διάφορες διαδικασίες πρόσβασης των δικαιωμάτων τους και για τις αρχές που εμπλέκονται προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα πλοήγησης στο κυβερνητικό σύστημα.
 • Οι δεξιότητες υπεράσπισης θα βελτίωναν, επίσης, την ικανότητα των εθελοντών να υπερασπίζονται τα δικαιώματα των προσφύγων, τόσο στην αλληλεπίδρασή τους με τις αρχές, όσο και με την υπόλοιπη κοινωνία.
 • Επισκόπηση των κοινωνικών προβλημάτων και των προβλημάτων ενσωμάτωσης που αντιμετωπίζουν οι αιτούντες άσυλο και οι πρόσφυγες σε διάφορα στάδια.
 • Περισσότερες πληροφορίες για τους πρόσφυγες στους διάφορους φορείς που εργάζονται για ή με πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο.

Πολιτισμός και ενσωμάτωση:

 • Πολιτισμική κατανόηση και πολιτισμικές διαφορές, για παράδειγμα, για την αλληλεπίδραση μεταξύ γυναικών και ανδρών.
 • Περισσότερες πληροφορίες για τις χώρες προέλευσης των προσφύγων.
 • Διαπολιτισμική κατάρτιση και επικοινωνία, κατανόηση του πολιτισμού των άλλων.
 • Εργαλεία ένταξης μεταναστών.
 • Τρόποι κατάρτισης μεταναστών/προσφύγων σε θέματα ενσωμάτωσης.
 • Τυπική και μη τυπική εκπαίδευση των προσφύγων.
 • Διδασκαλία δεύτερης γλώσσας, ειδικά σε αναλφάβητα άτομα.
 • Πώς μπορούμε να δούμε τα πράγματα από διαφορετικές οπτικές. Σκέψεις και προσδοκίες των νεοαφιχθέντων για τη χώρα.
 • Τρόποι οικοδόμησης ενός συνεχούς κοινωνικού δικτύου.
 • Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τους αιτούντες άσυλο να παραμείνουν ενεργοί ενώ περιμένουν την αίτηση ασύλου τους.
 • Ανατροφή παιδιών στη χώρα υποδοχής και τα δικαιώματα του παιδιού.

Υγεία και ευημερία για τους πρόσφυγες:

 • Συμβουλευτική προσφύγων.
 • Αντιμετώπιση ατόμων με ψυχικά τραύματα.
 • Χρήσιμες πληροφορίες για την αντιμετώπιση ατόμων με μετατραυματικό στρες.
 • Βοηθητικές στρατηγικές για τη συνοδεία ενός πρόσφυγα στον γιατρό.
 • Πρόληψη υγείας.
 • Παροχή ιατρικής εξέτασης/πρώτων βοηθειών.
 • Ζητήματα εμπιστευτικότητας.

Ψυχολογική κατάρτιση και ευημερία για τους εθελοντές:

 • Διαχείριση άγχους σε τέτοιες καταστάσεις, αντιμετώπιση εξάντλησης και διαχωρισμός του εαυτού από τους πρόσφυγες./li>
 • Υποστήριξη για να υπάρχει η δυνατότητα να ανταπεξέλθουν οι εθελοντές όταν βοηθούν ευάλωτους πρόσφυγες.
 • Αντιμετώπιση κρίσεων και προβλημάτων που μπορεί να συναντήσουν ως εθελοντές.
 • Ψυχολογικές πρώτες βοήθειες.
 • Ομαδική υποστήριξη για εθελοντές.
 • Εκμάθηση διαχείρισης συναισθημάτων.
 • Καλύτερη κατανόηση των αξιών και των λόγων του εθελοντισμού· αξίες και νόρμες/κριτική. Προβληματισμός για τους λόγους που επιθυμούν να γίνουν εθελοντές· Ακρόαση-Ομιλία-Πλαίσιο.
 • Το όριο μεταξύ επαγγελματία και εθελοντή.
 • Ενδυνάμωση προσφύγων χωρίς να δημιουργούνται σχέσης εξάρτησης.

Τις πιο πάνω πληροφορίες συγκέντρωσε ο οργανισμός Verein Multikulturell για τον παρόντα οδηγό. Αντικατοπτρίζει ένα συνδυασμό διαφορετικών προσεγγίσεων που εφαρμόστηκαν στις χώρες-εταίρους και χρησιμοποιήθηκαν για να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων και των αναγκών που σχετίζονται με την εθελοντική δουλειά με πρόσφυγες.