Το έργο

Το SOFIE είναι ένα έργο 30 μηνών που έχει ως στόχο να αντιμετωπίσει την ανάγκη της Ευρώπης για κοινωνική ενσωμάτωση των οικογενειών προσφύγων, ως μία από τις πιο ευάλωτες ομάδες στις τοπικές κοινωνίες. Στο SOFIE, το Verein Multikulturell από την Αυστρία, το CESIE από την Ιταλία, το CARDET από την Κύπρο, το Mozaik από την Τουρκία και το Folksuniveristetet από τη Σουηδία συνεργάζονται για να στηρίξουν την ενσωμάτωση οικογενειών προσφύγων.

Ιστορικό

Το έργο είναι σημαντικό για τις χώρες που συμμετέχουν, ενώ αντιπροσωπεύουν διάφορες εθνικές καταστάσεις. Στην Αυστρία, το 2016 υπήρχαν 42,073 αιτήσεις για άσυλο ενώ με βάση τα στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, μεταξύ 1ης Ιανουαρίου και 29 Μαΐου 2016, υπολογίζεται ότι 46,856 μετανάστες και αιτητές ασύλου έφτασαν στην Ιταλία. Τα τελευταία στοιχεία σύμφωνα με μια πρόσφατη έρευνα του γραφείου της UNHCR στην Κύπρο (2013) με τίτλο “Οι ανάγκες των Προσφύγων και η Διαδικασία Ένταξης” δείχνουν ότι 1620 άτομα έκαναν αίτηση για άσυλο στην Κύπρο το 2010. Η Σουηδία αντιμετωπίζει την πιο σημαντική προσφυγική κρίση μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Περισσότερα άτομα από ποτέ αιτούνται άσυλο στην Σουηδία. Η Τουρκία φιλοξενεί την μεγαλύτερη κοινότητα Σύριων που εκτοπίστηκαν από τις συνεχιζόμενες συγκρούσεις στην χώρα τους. Σύμφωνα με υπολογισμούς των Ηνωμένων Εθνών, ο πληθυσμός των Σύριων προσφύγων στην Τουρκία ήταν πέραν των 1.7 εκατομμυρίων στα μέσα Μαρτίου του 2015, ενώ ολοένα και περισσότεροι πρόσφυγες περνούν τα σύνορα στην Τουρκία.

Στόχοι του Έργου:

  • Να προάγει την επαγγελματική, κοινωνική και πολιτιστική ένταξη και ενσωμάτωση.
  • Να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο πακέτων εργαλείων, οδηγών καλών πρακτικών και προγράμματα μαθημάτων για να στηρίξουν την διαδικασία ένταξης προσφύγων και μεταναστών πιο αποτελεσματικά.
  • Να προωθήσει την αλληλεπίδραση μητέρας και παιδιού στα πλαίσια της διαδικασίας εκμάθησης δεύτερης γλώσσας (Γλ2, γλώσσα της χώρας υποδοχής) καθώς και την απόκτηση σημαντικών γνώσεων για την χώρα υποδοχής.
  • Να ενισχύσει την κατάρτιση εκπαιδευτικών και εθελοντών οι οποίοι δουλεύουν με πρόσφυγες.