Το έργο SOFIE

Το SOFIE είναι ένα έργο 30 μηνών που έχει ως στόχο να αντιμετωπίσει την ανάγκη της Ευρώπης για κοινωνική ενσωμάτωση των οικογενειών προσφύγων, ως μία από τις πιο ευάλωτες ομάδες στις τοπικές κοινωνίες.

Στο SOFIE, το Verein Multikulturell από την Αυστρία, το CESIE από την Ιταλία, το CARDET από την Κύπρο, το Mozaik από την Τουρκία και το Folksuniveristetet από τη Σουηδία συνεργάζονται για να στηρίξουν την ενσωμάτωση οικογενειών προσφύγων.

SOFIE – Support for empowerment and integration of refugee families

Στόχοι του Έργου

R

Να προάγει την επαγγελματική, κοινωνική και πολιτιστική ένταξη και ενσωμάτωση.

R

Να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο πακέτων εργαλείων, οδηγών καλών πρακτικών και προγράμματα μαθημάτων για να στηρίξουν την διαδικασία ένταξης προσφύγων και μεταναστών πιο αποτελεσματικά.

R

Να προωθήσει την αλληλεπίδραση μητέρας και παιδιού στα πλαίσια της διαδικασίας εκμάθησης δεύτερης γλώσσας (Γλ2, γλώσσα της χώρας υποδοχής) καθώς και την απόκτηση σημαντικών γνώσεων για την χώρα υποδοχής.

R

Να ενισχύσει την κατάρτιση εκπαιδευτικών και εθελοντών οι οποίοι δουλεύουν με πρόσφυγες.

αιτήσεις ασύλου στην Αυστρία το 2016

καταγραμμένες αφίξεις μεταναστών και αιτητών ασύλου στην Ιταλία το 2016

άτομα ζήτησαν άσυλο στην Κύπρο το 2016

1.7 εκατομμύρια

είναι ο πληθυσμός των Συρίων προσφύγων στην Τουρκία

Επικοινωνία